1. Динаміка показників кардіоваскулярного ризику у хворих на подагру за супутнього ураження печінки // Даньчак С.В., Соліляк О.В., Квасніцька О.С.,Лихацька Г.В.,Свистун І.І. // Тези доповідей 83-ої науково-практичної конференції студентів і молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині» м. Івано-Франківськ, 27-28 березня, 2014, С.29.

2. Оцінка кардіоваскулярного ризику в пацієнтів з остеоартрозом на тлі метаболічного синдрому.// Сміян С.І., Гусак С.Р., Даньчак С.В., Соліляк О.В.// Науково-практичний журнал Здобутки клінічної і експериментальної медицини. №1(18).//Матеріали науково-практичної конференції «Остеопороз: сучасні аспекти лікування».- Тернопіль.- 2013.

3. Особливості морфо функціональних змін печінки та ендотоксикозу у хворих на подагру з кардіоваскулярним ризиком.//С.В. Даньчак, О.В.Соліляк, Л.Л. Легка, Л.В. Задорожна, Н.В. Грималюк, О.І. Зарудна.- Український ревматологічний журнал. №3(53).-2013

4. Особливості ураження шлунково-кишкового тракту у хворих на подагру// Сміян С.І., Соліляк О.В.//Матеріали науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».- 2013.- Тернопіль.

5. Поширеність стеатогепатиту та порушень мікробіоценозу кишечника у пацієнтів на подагру// Даньчак С.В., Соліляк О.В., Слаба У.С., Лихацька Г.В.// Матеріали науково-практичної конференції «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: Кардіоваскулярний ризик при комор бідній патології».-2014.- Тернопіль

6. Перебіг подагри за наявності супутнього ураження печінки// Сміян С.І., Гусак С.Р., Даньчак С.В., Соліляк О.В. // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини»:, 18 червня 2013 р.-Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига» 2013.-с.37

7. Поширеність факторів кардіоваскулярного ризику у хворих на подагру // Даньчак С.В, Антюк Ж.О, Соліляк О.В., Боднар Р.Я., Гусак С.Р., Франчук М.В.// ХVІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, присвячений 55-річчю ТДМУ ім.І.Я.Горбачевського, 23-25 квітня 2012 р.: матеріали конгресу. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С.13

8. Соліляк О.В. Клінічні особливості ураження шлунково-кишкового тракту у хворих на подагру з метаболічним синдромом.// XVІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених.-2013.-Тернопіль.

9. Соліляк О.В. Порушення мікробіоценозу кишечника у хворих подагрою в поєднанні з дисліпідеміями. Сміян С.І., Соліляк О.В. –Матеріали науково-практичної конференції «Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб».- 2014.- Вінниця.

10. Соліляк О.В. Особливості ураження шлунково-кишкового тракту у хворих на подагру на фоні ожиріння.// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини та фармації.- Запоріжжя.-2013.

11. Соліляк О.В. Поширеність факторів кардіоваскулярного ризику у хворих на подагру.// XVІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених.-2012.-Тернопіль.

12. Соліляк О.В.Частота виявлення ожиріння у хворих подагрою.// Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини».-2014.- Суми.

13. Соліляк О.В. Порушення мікробіоценозу кишечника у хворих подагрою в поєднанні з дисліпідеміями. Сміян С.І., Соліляк О.В. –Матеріали науково-практичної конференції «Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб».- 2014.- Вінниця.

14. Соліляк О.В. Особливості ураження шлунково-кишкового тракту у хворих на подагру на фоні ожиріння.// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини та фармації.- Запоріжжя.-2013.

15. Соліляк О.В. Поширеність факторів кардіоваскулярного ризику у хворих на подагру.// XVІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених.-2012.-Тернопіль.

16. Фактори ризику розвитку комор бідних станів при подагрі та частота їх виникнення // Даньчак С.В., ФранчукМ.В., Соліляк О.В., Мігенько Л.М, Свистун І.І.,Грималюк Н.В., Задорожна Л.В.// Матеріали міжобласної науково-практичної конференції «Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста», Тернопіль, 5 березня 2015р., ст.84.

17. Gout and cardiovascular risk: a cohort study// Danchak Svitlana, Soliliak Oksana// 4th Internatoinal Medical Congress for Students and Young Doctors. -2012.– Republic of Moldova.

18. Prevalence of Cardiovascular Risk Factors in Patients with Gout // Danchak S., Soliljak O., Komorovskyy R., Gusak S. //2th International Medical Student Congress, OMU Congress & Culture Center, Samsun, Turkey, 11-13 th May 2012, Р.17-18.

19. Профилактика гипопаратиреоза в раннем послеоперационном периоде путем сохранения вен нижнего щитовидного сплетения / Завгородний С.Н., Данилюк М.Б., Рылов А.И., Доля О.С., Прокопчук О.В. // Magyar Tudomanyos Journal – 2016, №1, Vol 1.С.-42-48.