• Можливість неінвазивної діагностики фіброзу печінки у хворих на токсичний гепатит / [І. Я. Господарський, О. В. Прокопчук, Н. М. Гаврилюк та ін.]. // ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ. – 2020.

 • Оцінка впливу надлишкової маси тіла на прогресування фіброзу печінки / [І. Я. Господарський, Н. М. Гаврилюк, О. В. Прокопчук та ін.]. // ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ. – 2020.

 • Дунда С. В. Компетенції медичної сестри в догляді за хворими гепатологічного профілю / С. В. Дунда, О. В. Прокопчук, С. В. Даньчак. // Медсестринство. – 2020. – №2. – С. 12–13.

 • Кравчук Г. Професійне вигорання медичних сестер як компонент робочого процесу / Г. Кравчук, С. В. Даньчак, О. В. Прокопчук. // Медсестринство. – 2020. – №2. – С. 61–65.

 • Даньчак С. В. Оцінка ризику виникнення кардіоваскулярних ускладнень у пацієнтів із подагрою / С. В. Даньчак, О. В. Прокопчук, Л. В. Першина. // Медсестринство. – 2019. – №2. – С. 56–58.

 • Господарський І.Я. Можливості протифіброзної терапії після елімінації вірусу гепатиту С/ Господарський І.Я., Гаврилюк Н.М., Прокопчук О.В.//Інфекційні хвороби.-2018.-№1(91)-С.14

 • Козак О. Особливості перебігу хронічного гепатиту С з супутнім панкреатитом / О. Козак, Н. М. Гаврилюк, О. В. Прокопчук. // XXІІ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ. – 2018. – С. 57.

 • Господарський І.Я. Застосування біциклолу у хворих на вірусний гепатит с після елімінації вірусу з метою профілактики фіброзу/ Господарський І.Я., Ястремська С.О., Гаврилюк Н.М.,Прокопчук О.В., Кіт О.М., Данилевич Ю.О., Рега Н.І.,Мазур Л.П., Даньчак С.В., Зарудна О.І., Локай Б.А.,Городецький В.Є., Креховська-Лепявко О.М., Волинець К.В.,Буштинська О.В., Яворська І.В., Коцаба Ю.Я., Максимова В.В., Лиха Л.М., Намісняк О.М., Усинська О.С.// ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ ТАЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ.-2018.-С.23

 • Маселко І. Р. Поширеність аліментарного ожиріння у хворих на подагру / І. Р. Маселко, О. В. Прокопчук, С. В. Даньчак. // Медсестринство. – 2018. – №1.

 • Господарський І. Я. Порівняльна ефективність протифіброзної терапії у хворих на хронічний гепатит С до і після завершення противірусної терапії / І. Я. Господарський, Н. М. Гаврилюк, О. В. Прокопчук. // Гепатологія. – 2017. – №35. – С. 53.

 • Досвід застосування біциклолу у хворих на хронічний гепатит с до і після завершення противірусної терапії / І. Я.Господарський, Н. М. Гаврилюк, О. В. Прокопчук, К. В. волинець. // Матеріали V Наукового симпозіуму“ Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення”. – 2017. – С. 53–54.

 • Профилактика гипопаратиреоза в раннем послеоперационном периоде путем сохранения вен нижнего щитовидного сплетения / Завгородний С.Н., Данилюк М.Б., Рылов А.И., Доля О.С., Прокопчук О.В. // Magyar Tudomanyos Journal – 2016, №1, Vol 1.С.-42-48.

 • Фактори ризику розвитку коморбідних станів при подагрі та частота їх виникнення // Даньчак С.В., ФранчукМ.В., Соліляк О.В., Мігенько Л.М, Свистун І.І.,Грималюк Н.В., Задорожна Л.В.// Матеріали міжобласної науково-практичної конференції «Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста», Тернопіль, 5 березня 2015р., ст.84.

 • Динаміка показників кардіоваскулярного ризику у хворих на подагру за супутнього ураження печінки // Даньчак С.В., Соліляк О.В., Квасніцька О.С.,Лихацька Г.В.,Свистун І.І. // Тези доповідей 83-ої науково-практичної конференції студентів і молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині» м. Івано-Франківськ, 27-28 березня, 2014, С.29.

 • Поширеність стеатогепатиту та порушень мікробіоценозу кишечника у пацієнтів на подагру// Даньчак С.В., Соліляк О.В., Слаба У.С., Лихацька Г.В.// Матеріали науково-практичної конференції «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: Кардіоваскулярний ризик при комор бідній патології».-2014.- Тернопіль

 • Соліляк О.В. Порушення мікробіоценозу кишечника у хворих подагрою в поєднанні з дисліпідеміями. Сміян С.І., Соліляк О.В. –Матеріали науково-практичної конференції «Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб».- 2014.- Вінниця.

 • Соліляк О.В.Частота виявлення ожиріння у хворих подагрою.// Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини».-2014.- Суми.

 • Соліляк О.В. Порушення мікробіоценозу кишечника у хворих подагрою в поєднанні з дисліпідеміями. Сміян С.І., Соліляк О.В. –Матеріали науково-практичної конференції «Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб».- 2014.- Вінниця.

 • Соліляк О.В. Особливості ураження шлунково-кишкового тракту у хворих на подагру на фоні ожиріння.// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини та фармації.- Запоріжжя.-2013.

 • Соліляк О.В. Клінічні особливості ураження шлунково-кишкового тракту у хворих на подагру з метаболічним синдромом.// XVІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених.-2013.-Тернопіль.

 • Перебіг подагри за наявності супутнього ураження печінки// Сміян С.І., Гусак С.Р., Даньчак С.В., Соліляк О.В. // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини»:, 18 червня 2013 р.-Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига» 2013.-с.37

 • Особливості ураження шлунково-кишкового тракту у хворих на подагру// Сміян С.І., Соліляк О.В.//Матеріали науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».- 2013.- Тернопіль.

 • Особливості морфо функціональних змін печінки та ендотоксикозу у хворих на подагру з кардіоваскулярним ризиком.//С.В. Даньчак, О.В.Соліляк, Л.Л. Легка, Л.В. Задорожна, Н.В. Грималюк, О.І. Зарудна.- Український ревматологічний журнал. №3(53).-2013

 • Оцінка кардіоваскулярного ризику в пацієнтів з остеоартрозом на тлі метаболічного синдрому.// Сміян С.І., Гусак С.Р., Даньчак С.В., Соліляк О.В.// Науково-практичний журнал Здобутки клінічної і експериментальної медицини. №1(18).//Матеріали науково-практичної конференції «Остеопороз: сучасні аспекти лікування».- Тернопіль.- 2013.

 • Поширеність факторів кардіоваскулярного ризику у хворих на подагру // Даньчак С.В, Антюк Ж.О, Соліляк О.В., Боднар Р.Я., Гусак С.Р., Франчук М.В.// ХVІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, присвячений 55-річчю ТДМУ ім.І.Я.Горбачевського, 23-25 квітня 2012 р.: матеріали конгресу. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С.13

 • Соліляк О.В. Поширеність факторів кардіоваскулярного ризику у хворих на подагру.// XVІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених.-2012.-Тернопіль.

 • Соліляк О.В. Поширеність факторів кардіоваскулярного ризику у хворих на подагру.// XVІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених.-2012.-Тернопіль.

 • Gout and cardiovascular risk: a cohort study// Danchak Svitlana, Soliliak Oksana// 4th Internatoinal Medical Congress for Students and Young Doctors. -2012.– Republic of Moldova.

 • Prevalence of Cardiovascular Risk Factors in Patients with Gout // Danchak S., Soliljak O., Komorovskyy R., Gusak S. //2th International Medical Student Congress, OMU Congress & Culture Center, Samsun, Turkey, 11-13 th May 2012, Р.17-18.