У 1995 році в Тернопільській державній медичній академії відкрився медсестринський факультет для підготовки фахівців за спеціальностями сестринська справа і лабораторна діагностика.

Медсестринський факультет у 2000 році. було реорганізовано у факультет бакалаврату і молодших спеціалістів медицини, а з вересня 2002 р. – у медичний коледж академії.

На виконання рішення Вченої ради університету від 27.09.2005 року, протокол № 2, дозволу МОЗ України від 4.10.2005 року № 08.01-22/2359 та наказу по ТДМУ імені І.Я. Горбачевського від 10.10.2005 № 601, медичний коледж ТДМУ реорганізовано в навчально-науковий інститут медсестринства.

Кафедра загального догляду за хворими була створена в жовтні 2005 року в складі Навчально – наукового інституту медсестринства з метою оптимізації викладання загального догляду за хворими в хірургії, терапії та педіатрії. Підвищення рівня якості викладання цих дисциплін англомовним студентам є одним з основних завдань кафедри. Кафедра містилась в консультативно-лікувальному центрі, проте впродовж першого року змінила своє місцезнаходження, переїхавши в приміщення спортивного корпусу, де перший поверх було повність відремонтовано та оснащено комп’ютерною, мультимедійною, проекційною технікою та фантомами.             

Ректор ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського проф. Ковальчук та проф. Білл Колеман (США, Університет Південої Кароліни), (2006 рік)

З листопада 2005 р. по травень 2006 р. завiдувачем кафедри був к.м.н. Прокопчук Анатолiй Iванович. З червня 2006 р. по грудень 2007 р. кафедрою завідує професор, доктор медичних наук, категорії  Олійник Олександр Валентинович. Протягом тривалого часу посаду професора кафедри обіймав д.м.н., проф. Сливка Юрій Іванович., кардiолог вищої категорiї, який в даний час виконує науково-дослідницькі проекти у США.

З 2007 року і до сьогодні на посаді завідувача кафедри перебуває проф.,   д-р. мед. наук, Господарський Ігор Ярославович. На даний момент він є автором і співавтором  більше 200 друкованих праць, у тому числі – першого в Україні підручника з клінічної імунології та алергології, 7 патентів, більше 60 журнальних статей.

На даний час до колективу кафедри  входять:

Зав.кафедри, проф І.Я. Господарський, директор ННІ медсестринства, проф. С.О. Ястремська, доц. Н.І. Рега, доц. Б.А. Локай, доц. О.М. Креховська-Лепявко, доц. О.І. Зарудна, доц. Ю.О.Данилевич, ас. С.В. Данчак, доц. В.Є. Городецький, доц. Л.П. Мазур, ас. Ю.Я. Коцаба, ас. І.В. Яворська, ас. О.В. Буштинська, ас. О.М. Намісняк, ас. Л.М. Лиха, ас. Н.М. Гаврилюк, ас. Р.К. Волков, ст. лаб. М.Ю. Друбиняк, аспірант очної форми навчання О.А. Козак

Корпус ННІ медсестринсва (2014 рік)

З грудня 2007 року назва кафедри змінена на кафедру клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими. Її клінічною базою стали відділення Тернопільської університетської лікарні. У даний час викладачі кафедри консультують і лікують пацієнтів у гастроентерологічному, ревматологічному, пульмонологічному, ендокринологічному, гематологічному та хірургічному відділеннях. Професор І.Я.Господарський є куратором гастроентерологічного, а доцент Б.А.Локай – гематологічного відділень лікарні. На основі штату кафедри та працівників університетського шпиталю функціонують 2 обласних центри:

Зав. кафедри проф. І.Я. Господарський  (2018 рік)

В приміщеннях кафедри розміщено комп’ютерний зал на 42 комп’ютери, бібліотека з читальним залом, 2 лекційні аудиторії (велика – на 150 місць та мала – на 40 місць), які оснащені стаціонарною проекційною апаратурою, навчальні кімнати, тренажерно-фантомний зал, кімнати адміністрації, викладачів, технічного персоналу. Всі комп’ютери підключені до мережі Інтернет.

Ком'ютерний клас та тренінговий клас ННІ медсестринства (2018 рік)

професор Ю.І. Сливка  читає лекцію для студентів медичного факультету. Лекційна аудиторія №12. (2008 рік)

Тренажерно-фантомний зал кафедри повністю забезпечений обладнанням відповідно до вимог до підготовки спеціалістів з різних дисциплін навчального плану. На його базі студенти ТДМУ мають змогу опанувати практичні навички з переліку освітньо-професійних програм та освітньо-кваліфікаційних характеристик спеціальностей.

Викладачі кафедри неодноразово стажувалися у закордонних  університетах та клініках: проф. Господарський Ігор Ярославович – Інститут Пастера (Франція), клініка гепатології (Швейцарія), Віденський медичний Університет, клініка АКН (Австрія); доц. Ястремська С.О. – Віденський медичний Університет (Австрія), Університет Південної Кароліни Апстейт (США), Саксіонський Університет (Нідерланди), Інститут АСА (США); доц. Рега Н.І. – Саксіонський Університет (Нідерланди); доц. Усинська О.С. – Університет Південної Кароліни Апстейт (США); ас. Коноваленко С.О. –  Університет Південної Кароліни Апстейт (США), Інститут АСА (США); ас. Городецький В.Є. – медичний університет Катовіце (Польша);

З метою опанування новітніх діагностичних та лікувальних технологій викладачі кафедри регулярно проходять клінічні тренінги у рамках проведення міжнародних клінічних досліджень: проф. Господарський Ігор Ярославович – Прага (Чехія), Будапешт (Угорщина); доц. Рега Н.І.- Стамбул (Туреччина); доц.. Зарудна О.І. - Прага (Чехія); ас. Городецький В.Є. – Прага (Чехія). 

З метою опанування новітніх діагностичних та лікувальних технологій викладачі кафедри регулярно проходять клінічні тренінги у рамках проведення міжнародних клінічних досліджень                

Освоєння іноземними студентами медсестринства практичних навичок по догляду у Тренінговому центрі ТДМУ (2018 рік) 

На кафедрi проводиться викладання клінічної імунології та алергології для студентів медичного та стоматологічного факультетів, лікарів-інтернів, а також предметiв за програмою медсестер США англiйською мовою, для чого створенi вiдповiднi методична та матерiальна бази. Кафедра є опорною в унiверситетi для здiйснення викладання програми бакалаврату медсестринства для iноземних англомовних студентiв.

Кафедра також забезпечує у повному об'ємi викладання програми бакалаврату медсестринства для тих студентiв, якi вже мають лiкарську освiту i бажають тепер здобути звання бакалавра медсестринства.

З 2009 року на кафедрі здійснюється підготовка магістрів медсестринства українською та англійською мовами. У липні 2010 року вперше в університеті відбувся публічний захист магістерських робіт  студентів першого випуску.

У 2008 році викладачі кафедри пройшли курси підготовки до проведення дистанційної форми навчання, а з 2009 року розпочато навчання бакалаврів та магістрів медсестринства за дистанційною формою освіти.

Усі викладачі кафедри відмінно володіють іноземними мовами і сертифіковані на право викладання англійською мовою, сертифікати В2 наявні у 9 викладачів.

Викладачами кафедри та дирекцією ННІ медсестринства була проведена велика робота по підготовці до початку навчання іноземних студентів у ТДМУ за американськими освітніми програмами. У результаті постійної переписки з американською стороною для узгодження деталей навчальних програм, термінів навчання, переліку предметів та ін. був створений експериментальний майданчик з підготовки іноземних студентів за американськими медсестринськими програмами на базі ТДМУ. У жовтні 2006 р. наказом МОН та МОЗ України від 24.11.2006 р. № 773/785 були затверджені та ліцензовані експериментальний навчальний план підготовки фахівців з числа іноземних громадян за напрямом 1101 Медицина, Спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа», освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст та експериментальний навчальний план підготовки фахівців з числа іноземних громадян за напрямом 1101 Медицина, Спеціальності 6.120101 «Сестринська справа», освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр. Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського призначено загальним координатором навчального процесу та доручено розповсюджувати досвід серед інших вищих медичних навчальних закладів ІІ-IV рівнів акредитації МОЗ України щодо підготовки фахівців з числа іноземних громадян за напрямом 1101 Медицина спеціальності 5.12010102 та 6.120101 «Сестринська справа». Як свідчить досвід та світова практика, для забезпечення належної якості підготовки медсестринських кадрів у ННІ медсестринства та медичних коледжах необхідно, щоб викладацький склад, який проводить навчання студентів, мав освіту як мінімум бакалавра медсестринства з подальшим отриманням диплому магістра медсестринства. Отже, підготовка магістрів з медсестринства є актуальною проблемою сьогодення.

З 2008 р. кафедра здійснює навчання студентів з України та з закордону за дистанційною формою за програмами спеціальності «Сестринська справа» (бакалавр та магістр). У 2015 р. кількість студентів дистанційної форми становить майже 500 осіб. З них більше 2/3 становлять студенти-іноземці.

У вересні 2006 р. був здійснений перший набір іноземних громадян на навчання за цими програмами. Це були студенти з Нігерії, Гани, Уганди, Кенії.

Навчання венепункції у тренінговому класі ННІ медсестринства (2010 рік)

Кафедра бере участь у виданні фахового журналу для медичних сестер України «МЕДСЕСТРИНСТВО», оскільки директор інституту медсестринства, завідувач кафедри загального догляду за хворими та доценти кафедри входять до складу редколегії журналу. Інститут медсестринства ТНМУ запрошує до співпраці у виданні журнальних статей всіх зацікавлених фахівців.

У 2007-2018 р.р. викладачі кафедри брали участь у роботі Українсько-нідерландського проекту за підтримки програми MATRA «Підтримка та поліпшення догляду за людьми похилого віку на рівні громад» за участі представників влади, громадськості, нідерландських експертів, преси. Цей проект передбачав ряд взаємопов’язаних кроків. А саме: опіка людей похилого віку, що перебувають в групах ризику й потребують допомоги, сімейна медицина з наголосом на роботу медичних сестер, співпраця та координація зусиль різних установ для забезпечення безперервного догляду. ННІ медсестринства ТДМУ був координатором цього проекту в Україні.

Зусиллями співробітників ННІ медсестринства завершено 5 грантових досліджень: під керівництвом проф. Господарського І.Я. та проф. Сливки Ю.І. На сьогодні виконується 4 міжнародних клінічних дослідження.

Основні теми наукових досліджень: Імунопатологія реактивних і ревматоїдного артритів, інших автоімунних захворювань; Імунопатологія інфекційних хвороб; Бронхіальна астма; Серцево-судинна патологія; Хронічне обструктивне захорювання легень.

Кафедра є співвиконавцем науково-дослідних тем: міжуніверситетської міжкафедральної НДР, 0118U000363 Удосконалення методів діагностики та терапії уражень печінки різної етіології (виконання 2017-2019рр. Керівник проф. І.Я.Господарський). 

Щороку, починаючи з 2006 року, зусиллями співробітників кафедри проводяться Всеукраїнські конференції з міжнародною участю, метою яких є пропаганда становлення медсестринства в Україні на сучасному світовому рівні. У роботі конференцій неодноразово брали участь керівники системи охорони здоров’я України (міністри охорони здоров’я, сім’ї, молоді і спорту та їх заступники), керівники навчальних медичних закладів із Західної Європи та США.

Спільно з кафедрою пропедевтики внутрішньої медицини проведено 5 міжнародних конференції «Імунопатологія при респіраторних захворюваннях». У роботі цих форумів брали участь делегації з Польщі, Білорусі, США (експерти Національної Агенції Аерокосмічних Досліджень). За результатами конференцій організовано міжнародний проект щодо вивчення епідеміології бронхіальної астми (Україна-Польща-Білорусь-Канада).

Візит студентів Саскачеванської політехніки (Канада) за програмою академічної мобільності студентів в ТДМУ
(з 29 квітня по 21 травня 2017 року)

В період з 25 по 29 червня 2018 року асистент кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими Креховська-Лепявко Ольга Миколаївна працювала в рамках даної програми в Державній вищій школі імені Папи Римського Іоанна Павла II в Бялій Подлясці (Польща).

Лекція асистента О.М. Креховської-Лепявко в Державній вищій школі імені Папи Римського Іоанна Павла II,
Бяла Подляска (Польща) (2018 рік)

З 31 травня до 6 червня 2019 року заступник директора ННІ медсестринства доцент Мазур Людмила Петрівна та асистент кафедри клінічної імунології, алергології  та загального догляду за хворими ННІ медсестринства Креховська-Лепявко Ольга Миколаївна відвідали м. Нью-Йорк (США) з метою розширення кола міжнародних зв’язків, начитки лекцій, прийому семестрових заліків та іспитів й атестації випускників, захисту практики у іноземних студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 223 «Медсестринство» та у випускників спеціальності 223 «Медсестринство», освітнього ступеня – магістр. 

Заочна (дистанційна) форма навчання у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України здійснюється вже протягом 10 років на основі наказу Міністерства освіти і науки України (№ 828 від 05.09.2008 р.). Запровадження та розвиток даної форми навчання відбувається, враховуючи досвід навчальних закладів США та інших країн, де існує дистанційна (он-лайн) форма навчання для підготовки медсестер бакалаврів та магістрів, які мають базову медсестринську освіту і працюють в госпіталях. 

Згідно з затвердженими Вченою радою університету навчальними планами, навчання студентів завершується проведенням семестрових іспитів та державної атестації, які у студентів країн Північної Америки проводяться у локальних центрах в м. Нью-Йорк (США) відповідно до договорів щодо спільної діяльності з заочної (дистанційної) підготовки дипломованих спеціалістів. 

У 2018/2019 н.р. згідно з наказом ректора начитка лекцій, прийом семестрових заліків та іспитів і державної атестації, захист практики у студентів-іноземців, громадян США та Канади, які навчаються за дистанційною формою проведено у 81 випускника заочної (дистанційної) форми навчання з числа іноземних студентів спеціальності 223 «Медсестринство», освітнього ступеня – бакалавр та у 16 випускників заочної (дистанційної) форми навчання з числа іноземних студентів спеціальності 223 «Медсестринство», освітнього ступеня – магістр. 

У м. Нью-Йорк, США, державний випускний іспит було прийнято у 71 бакалавра спеціальності 223 «Медсестринство», освітнього ступеня – бакалавр, та в 15 магістрів спеціальності 223 «Медсестринство», освітнього ступеня – магістр. 

Лекції для студентів читають доцент Л.П. Мазур, асистент О.М. Креховська-Лепявко, Нью-Йорк (2019 рік)

У вересні 2019 року був підписаний договір про співпрацю між Колегіумом Мазовія вищої інноваційної школи в Сєдльцах (Польща) та Тернопільським національним медичним університетом імені І.Горбачевського.

У рамках цієї угоди директор навчально-наукового інституту, доцент кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими Світлана Ястремська взяла участь у ХХІ-й інавгурації навчального року Колегіуму Мазовія вищої інноваційної школи (Польща), яка відбулася 5 жовтня 2019 року в Центрі культури і мистецтв Анджея Межерицького в м. Сєдльце.

Д-р Божена Пєхович – ректор Колегіуму Мазовія – привітала першокурсників зі вступом до академічної спільноти.

На святкуванні були присутні поважні гості, зокрема представник церкви – єпископ єпархії Седльце, Міністр енергетики, член парламенту, заступник мера міста Седльце, глава комуни Седльце, представники університетів-партнерів та представники місцевого самоврядування, адміністрації, професійних організацій, освіти та бізнесу.

Побажання та привітання з нагоди свята були передані і від ректора Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського, професора Михайла Корди. Його зачитала директор ННІ медсестринства, доцент Світлана Ястремська

Діяльність цього навчального закладу зосереджена на освіті майже тисячі трьохсот студентів у семи галузях навчання, включаючи медсестринство.

Один з напрямків діяльності Колегіуму Мазовія – проект «Простір для співпраці – простір для розвитку». Це цілісна освітня програма щодо формування урбанізованого середовища, в яку планують залучати і навчальні заклади з інших країн, з якими співпрацює колегіум. Цей навчальний заклад є, як і ТНМУ, учасником програми «Еразмус+», що дає можливість нашим вишам бути партнерами у рамках цієї програми.

Предметом угоди між Колегіумом Мазовія та Тернопільським національним університетом є співпраця щодо створення необхідних передумов для мобільності студентів навчально-наукового інституту медсестринства ТНМУ.

В серпні 2021 року назву кафедри змінено на "Кафедра вищої медсестринської освіти, догляду за хворими та клінічної імунології"

Після початку війни 24 лютого 2022 року колектив кафедри бере активну участь у волонтерській роботі.