На кафедрі Вищої медсестринської освіти, догляду за хворими та клінічної імунології навчаються як вітчизняні, так і іноземні студенти. Викладання дисциплін ведеться трьома мовами: українською, англійською та російською. На кафедрі кафедрі клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими викладається близько 50 дисциплін. Навчально-методична робота проводиться згідно з навчальними планами та чинними програмами Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, у яких із 2019-2020 навчального року передбачено розгляд питань, спрямованих на реалізацію наскрізних програм: «Профілактика грипу, передачі вірусу грипу у навчальних закладах, діагностика, лікування грипу та соціально-психологічна підтримка населення під час епідемії грипу», «Послідовного вивчення основ трансплантології». Всі лекції, які читаються, забезпечені мультимедійними презентаціями.

проф. І.Я.Господарський, міжнародний конгрес імунопатології, Тернопіль (2019)

З переходом на новий план викладання предметів за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу колектив кафедри створив «Методичні вказівки з численних предметів» для студентів медичного, фармацевтичного, стоматологічного факультетів та факультету іноземних стедентів із міжнародною медсестринською школою для очних та дистанційних форм навчання. З впровадженням системи «MOODLE» викладачами нашої кафедри створено тестові запитанння, включаючи рисунки та ситуаційні задачі, до кожної теми, які постійно поновлюються і коригуються. Загальна база даних на сьогодні становить близько 6000 питань на трьох мовах. Створено і впроваджено цілком нову екзаменаційну базу тестових завдань з використанням схем, графіків, таблиць, котрі ввійшли в буклети для здачі семестрового іспиту.

Доцент Городецький В.Є., проводить практичне заняття онлайн зі студентами групи ММ-529 (17.02.2021)

Для ефективної взаємодiї викладача i студента працiвники кафедри розмiстили на Web-сайті університету всі необхiдні навчально-методичнi матерiали для студентiв.

Робота студентів у відділенні педіатрії (2019)

Освоєння іноземними студентами медсестринства практичних навичок по догляду (2018)

На кафедрі оформлені 6 аудиторних кімнат в яких мають можливість займатись 8 академічних груп.

Всі робочі навчальні програми та додаткове методичне забезпечення розроблені, крім української, також англійською та російською мовами. Навчальний матеріал, який використовується викладачами на лекціях і практичних заняттях, систематично доповнюється останніми досягненнями теоретичної медицини, що відповідає вимогам практичної медицини. Навчально-методичні матеріали представлені у методичному кутку кафедри.


prof. Nicolo Ambrazino, Bologna, проф.І.Я.Господарський на зустрічі із ректором ТДМУ, М.М. Кордою (2018)

prof. Massimo Pizani (керівник гепатологічного центру Королівського госпіталю м.Лондон), проф. Ф.Я. Господарський (2016)

Пiдготовка студентiв передбачає навчання за системою єдиного робочого дня та практично-орiєнтоване навчання за «Z системою», яке полягає в одночасному вивченні теоретичних і практичних дисциплін із зміщенням акцентів з теорії на практику. «Z-система» є новiтнiм прогресивним методом для пiдготовки студентів медичних ВНЗ, яка сприяє засвоєнню основних та найсучаснiших методiв дiагностики захворювань та принципiв лiкування хворих.

Для забезпечення високого рiвня практичної пiдготовки студентів, на кафедрі створено умови для прийому практичних навичок у студентів.

Здача практичних навичок біля фантому на кафедрі, приймає асистент І.В.Яворська (2016)

Щосеместрово викладачі кафедри приймають активну участь у розробці нових і вдосконаленні старих методичних розробок та вказівок для студентів і викладачів. Систематично проводиться поновлення інформації, що розташована на Web-порталі університету в розділах «Матеріали для підготовки студентів до лекцій», «Презентації лекцій», «Матеріали для підготовки студентів до практичних занять», найновішою інформацією із використанням великої кількості рисунків, графіків, відеофільмів. Студенти мають до них вільний доступ через мережу MOODLE цілодобово.

доц. Городецький із стедентами біля ліжка хворого у пульмонологічному відділенні "КЗ ТОР ТУЛ" (2015)

У навчальному процесі широко застосовується дистанційний тестовий контроль знань за системою “Moodle”, який ефективно використовується для визначення вихідного рівня знань з усіх тем предмету. Тестові завдання постійно поповнюються, урізноманітнюються схемами, ситуаційними задачами, малюнками, таблицями, графічними зображеннями.

Робота студентів у системі MOODLE в коп'ютерному класі ННІ медсестринства (2014)

Тестові завдання також широко застосовуються на практичних заняттях при підготовці студентів до здачі семестрового тестового іспиту з дисципліни та ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-2. Лікувальна справа» та «Крок-2. Стоматологія», «Крок. Медсестринство»

У 2016-2017 н.р. були розроблені матриці компетентностей, які внесені у робочі навчальні програми та методичні вказівки для студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного, ННІ медсестринства та факультету іноземних студентів.


ас. Намісняк, приймає здачу практичних навичок у тренінговому класі ННІ медсестринства (2014)

У роботі кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими проводиться робота щодо засвоєння та оволодіння студентами практичних навичок, що свідчить про практично орієнтоване спрямування навчального процесу. У відповідності до затверджених МОЗ України Галузевих стандартів вищої освіти на кафедрі створено перелік засвоєння практичних навичок студентів усіх спеціальностей, які внесено у лінії практичних навичок (матрикули). Результати складання матрикулів дозволяють проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідних практичних навичок, а також відображають ефективність роботи викладачів кафедри на практичному занятті.

Щомісячно викладачами кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими проводиться аналіз проміжної успішності студентів, відвідування ними лекцій та практичних занять.Щотижня на кафедрі передбачено час для проведення відробіток студентами пропущених практичних занять, а також час для проведення консультацій, на яких студенти мають можливість підготуватись до практичних занять