1. Бойчук Б.Р., Локай Б.А. Спосіб автоматичної оцінки ефективності імунопрофілактики // Практ. аспекти медичної імунології: Тези наук. конф., 3 червня 1993 р. - Тернопіль, 1993.- С. 13-15.
  2. Локай Б.А. Використання комп’ютерних програм для контролю знань студентів // XXXVII підсумк. студ. наук. конфер., 20-21 квітня 1994 р.: Тези допов. - Тернопіль, 1994. - С. 35.
  3. Древетняк А.В., Локай Б.А. Вплив отрути блідої поганки на вміст молочної і піровиноградної кислот у крові людини // XXXVII підсумк. студ. наук. конфер., 20-21 квітня 1994 р.: Тези допов. - Тернопіль, 1994. - С. 23.
  4. Кузьменко С.А., Локай Б.А. Обмін аденіннуклеотидів у крові людини, інкубованій з отрутою блідої поганки // І Міжнар. конгрес з інтегративної антропології, Тернопіль, 25-29 вересня 1995 р.: Матер. конгр. - Тернопіль, 1995. - С. 207-208.
  5. Кузьменко С.А., Локай Б.А. Дія отрути блідої поганки на гліколіз у крові щурів // Здобутки клін. та експерим. медицини: Матер. XXXIX підсумк. наук. конф. Ч. 2. - Тернопіль, 1996. - С. 351-353.
  6. Локай Б.А. Дія отрути блідої поганки на обмін аденіннуклеотидів // XXXIX підсумк. наук. конф. Студентів і молодих вчених медінституту, 26 квітня 1996 р.: Збірн. статей. - Тернопіль, 1996. - С. 113-115.
  7. Кузьменко С.А., Локай Б.А. Дія отрути блідої поганки на морфологію клітин крові щурів // Зб. наук. робіт Міжнар. конф. «Актуальні питання морфології» (Тернопіль, Україна, 6-7 травня 1996 р.). - Тернопіль, 1996. - Т. 2. - С. 355-357.
  8. Локай Б.А. Отравления ядовитыми шляпочными грибами // Гігієнічні проблеми охорони здоров’я населення: Матер. ювілейної наук.-практ. конфер., присв’яч. 75-річчю кафедри гігієни і екології людини. - Дніпропетровськ, 1997. - С. 286-288.
  9. Локай Б.А. Токсичність і токсикокінетика отрути блідої поганки // Вестн. проблем биологии и медицины. - Харьков, 1997. - № 8. - С. 37-41.
  10. B. Lokai. Toxicology of Amanita phalloides poisons // 1-st International Medical Congress of Students and Young Scientists, May, 18-22, 1997: Theses. - Ternopil, 1997.- P. 324.
  11. Кузьменко С.А., Бойчук Б.Р., Локай Б.А. Клінічна діагностика та профілактика отруєнь шапинковими грибами (методичні рекомендації). - Тернопіль, 1997. - 19 с.
  12. Кузьменко С.А., Локай Б.А. Морфологія еритроцитів крові, інкубованої з отрутою блідої поганки і таурином // Вестн. проблем биологии и медицины. - Харьков, 1997. - № 9. - С. 118-120.
  13. Кузьменко С.А., Локай Б.А. Реакція ядерних клітин крові на дію отрути блідої поганки // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. - Тернопіль, 1997. - С. 192-195.
  14. Кузьменко С., Локай Б. Клітинно-молекулярна модель гострих отруєнь блідою поганкою // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. - Тернопіль, «Економічна думка», 1998. - С. 220-223.
  15. Локай Б. Морфологія печінки щурів, отруєних кон’югатом отрути блідої поганки з альбуміном // 2 Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (Тези доповідей).- Тернопіль, «Укрмедкнига», 1998.- С. 17.
  16. Кузьменко С.А., Локай Б.А. Реакція крові ссавців на дію аманіта-фаллоїдинів // Фізіол. журн.- 1998.- Т. 44, № 3.- С. 295-296.
  17. Патент № 22017А України. Спосіб інтенсифікації енергетичного обміну / С.А.Кузьменко, І.С.Чекман, Б.А.Локай, Б.Р.Бойчук.- Опубл. 30.04.98. Бюл. № 2.
  18. Патент № 22018А України. Спосіб визначення токсичності грибів / С.А.Кузьменко, І.С.Чекман, Б.А.Локай, Б.Р.Бойчук.- Опубл. 30.04.98. Бюл. № 2.
  19. Патент № 22019А України. Спосіб визначення цитотоксичності отрути блідої поганки / С.А.Кузьменко, І.С.Чекман, Б.А.Локай, Б.Р.Бойчук.- Опубл. 30.04.98. Бюл. № 2.
  20. Кузьменко С., Локай Б., Бойчук Б. Отруєння грибами в медико-екологічному аспекті // Українські медичні вісті.- 1998.- № 1-2.- С. 202-203.
  21. Локай Б. Дія ліпоєвої кислоти і пеніциліну на активність ферментів сироватки крові щурів, отруєних екстрактом блідої поганки // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. - Тернопіль, «Економічна думка», 1999. - С. 302-305.
  22. Локай Б.А. Альтеративні моделі отруєнь блідою поганкою // 3-й Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (Тези доповідей).- Тернопіль, 19-21 травня 1999 р.- Тернопіль, “Укрмедкнига”, 1999.- С. 310.
  23. Стародуб Є.М., Локай Б.А. Моделювання отруєнь блідою поганкою // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- Тернопіль, “Укрмедкнига”, 1999.- С. 432-437.
  24. Стародуб Є.М., Локай Б.А. Вплив пеніциліну на систему аденінових нуклеотидів // Гастроентерологія.– Дніпропетровськ.– 1999.– Вип. 28.– С. 267-269.
  25. Локай Б.А. Обгрунтування застосування пеніциліну в терапії отруєнь блідою поганкою // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.– 2000.– №1 (д).– С. 125-126.
  26. Локай Б.А. Морфологія клітин крові, інкубованої з отрутою блідої поганки і пеніциліном // Вісник наукових досліджень.– 2000.– № 4.– С. 96-97.
  27. Локай Б.А. Зміни вмісту метаболітів гліколізу в крові, інкубованій з отрутою блідої поганки і пеніциліном // Медична хімія.– 2000.– № 3.– С. 51-54.
  28. Локай Б.А., Куйбіда О.І., Стародуб Є.М. Інтенсивна терапія отруєнь блідою поганкою // Шпитальна хірургія.– 2000.– № 4.– С. 124-126.
  29. Локай Б.А. Ефективність пеніциліну в комплексній терапії аманіта-фаллоїдинового гепатиту // Вісник наукових досліджень.– 2001.– № 2.– С. 36-37.
  30. Локай Б.А., Стародуб Є.М., Бойчук Б.Р. Вміст аденіннуклеотидів і форма еритроцитів у крові хворих з отруєнням блідою поганкою // Медична хімія.– 2001.– № 1.– С. 63-65.
  31. Деклараційний патент № 39779А України. Спосіб моделювання гострих отруєнь шапинковими грибами / С.А.Кузьменко, Б.А.Локай, Б.Р.Бойчук.– Опубл. 15.06.2001.– Бюл. № 5.
  32. Локай Б. Корекція внутрішньопечінкового холестазу при аманіта-фаллоїдиновому гепатиті // 6-й Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (Матер. конгресу).– Тернопіль, 21-23 травня 2002 р.– Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2002.– С. 232.
  33. Деклараційний патент на винахід № 44954А України. Спосіб лікування і профілактики гастритів, виразок шлунка та дванадцятипалої кишки / Є.М.Стародуб, І.Б.Паньків, В.В.Дем’яненко, Б.Г.Бугай, С.Є.Шостак, Б.А.Локай.– Опубл. 15.03.2002.– Бюл. № 3.
  34. Б.А.Локай. Ефективність пеніциліну в комплексній терапії отруєнь блідою поганкою // 7-й Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (Матер. конгресу).– Тернопіль, 21-23 травня 2003 р.– Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2003.– С. 20.
  35. Діагностика і прогнозування тяжкості отруєнь блідою поганкою (інформаційний лист) / Б.А.Локай, Є.М.Стародуб, І.П.Барболюк, О.І.Куйбіда.– Тернопіль, 2003.– 2 с.
  36. Локай Б.А. Ефективність пеніциліну в комплескній терапії отруєнь блідою поганкою: Дис... канд. мед. наук: 14.03.06.– К., 2002.– 135 с.
  37. Локай Б.А. Ефективність пеніциліну в комплескній терапії отруєнь блідою поганкою: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.06 / Ін-т фармакології та токсикології АМН України. – К., 2003.– 20 с.
  38. Lokay B. Training of nurses in Ukraine // Konfer. s madzinarodnou ucastou o vyvine a najblizsich perspectivach zdravotnictva, Apr, 22-23, 2005. – Presov, 2005. – S. 1.
  39. Lokay B. Vzdelanie zdravotnej sestry na Ukraine // Konfer. s madzinarodnou ucastou o vyvine a najblizsich perspectivach zdravotnictva, Apr, 22-23, 2005. – Presov, 2005. – S. 1-11.
  40. Локай Б.А. Клініко-лабораторна діагностика та комплексна терапія отруєнь блідою поганкою // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2005. – № 1. – С. 103-105.
  41. Локай Б.А. Пошкодження гістоструктури печінки щурів токсинами блідої поганки та фармакокорекція виявлених змін // 2 Всеукр. морфол. наук. конфер. "Карповські читання", 12-15 квітня 2005 р.: Збірн. наук. робіт. – Дніпропетровськ: "Пороги", 2005. – С. 39-40.
  42. Локай Б. Корекція вмісту нікотинамідних коферментів у печінці щурів за умов ураження токсинами блідої поганки // 9-й Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (Тези доп.). – Тернопіль, 21-23 квітня 2005 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005.– С. 152.
  43. Локай Б. Інтенсивна комплексна терапія отруєнь блідою поганкою // VIII з’їзд ВУЛТ (Всеукр. Лікар. Тов-ва) (Тези доп.). – Івано-Франківськ, 21-22 квітня 2005 р. – Київ: Укр. мед. вісті, 2005. – С. 339-340.
  44. Локай Б.А. Стан та проблеми медсестринської освіти // Медсестринство. – 2006. - № 1. – С. 42-44.
  45. Локай Б.А. Порушення та корекція обміну аденіннуклеотидів у печінці щурів при отруєнні блідою поганкою // Мед. хімія. – 2006. – Т. 8, № 2. – С. 95-97.
  46. Локай Б.А., Волков К.С. Патоморфологія отруєнь блідою поганкою // Вісн. Ужгородського державного університету. Серія: Медицина. – 2006. – Вип. 28. – С. 12-15.
  47. Локай Б.А. Ультраструктурні зміни гепатоцитів за умов інтоксикації отрутою блідої поганки та корекції // Матеріали IV між нар. науково-практ. конференції студентів та молодих учених 18-20 квітня 2006 р. – Ужгород, "Гражда". – 2006. – С. 135-136.
  48. Локай Б. Динаміка вмісту аденіннуклеотидів у печінці щурів, отруєних токсинами блідої поганки // Х Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (Тези доп.). – Тернопіль, 11-13 травня 2006 р. – Тернопіль, Укрмедкнига, 2006. – С. 187.
  49. Локай Б.А., Волков К.С. Ультраструктурні зміни в печінці за умов отруєння блідою поганкою та корекції кокарбоксилазою і ліпоєвою кислотою // Вісник проблем біології і медицини. – 2006. – Вип. 3. – С. 73-75.
  50. Васильєва Н.А., Локай Б.А. Диференційна діагностика хвороб з гострим діарейним синдромом // Інфекційні хвороби. – 2006. - № 1. – С. 56-66.
  51. Локай Б.А. Стан та проблеми підготовки науково-педагогічних кадрів для спеціальностей "сестринська справа" та "лабораторна діагностика" у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського // Медична освіта. – 2006. - № 3. – С. 74-75.
  52. Локай Б.А., Козак Д.В. Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр медсестринства" – крок вперед у реформуванні медсестринської освіти в Україні // Медична освіта. – 2006. - № 3. – С. 72-74.
  53. Локай Б.А. Вплив глутаргіну на вміст аденіннуклеотидів у печінці щурів за умов отруєння токсинами блідої поганки // Український медичний альманах. – 2006. – 3, № 4. – С. 72-73.
  54. Локай Б.А. Зміни вмісту аденінових нуклеотидів у печінці щурів за умов ураження токсинами блідої // Бук. мед. вісник. – 2007. - № 1. – С. 111-113.
  55. Локай Б.А. Методика надання першої допомоги // Медсестринство. – 2007. - № 1. – С. 39-42.
  56. Оцінка ступеня тяжкості патологічного процесу у хворих з отруєнням блідою поганкою / Б.А.Локай, В.В.Гнатів, І.П.Барболюк, О.І.Куйбіда // Вісн. наук. досліджень. – 2007. - № 1. – С. 18-19.
  57. Локай Б.А. Енергетичний обмін у печінці щурів за умов отруєння блідою поганкою та його корекція // ХІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (Тези доп.). – Тернопіль, 10-12 травня 2007 р. – Тернопіль, Укрмедкнига, 2007. – С. 19
  58. Локай Б.А. Отруєння токсичними грибами. Діагностика на догоспітальному етапі // Медсестринство. – 2007. - № 3. – С. 39-40.
  59. М.А. Андрейчин, Б.А. Локай, О.А. Герасименко. Клініко-синдромально диференційна діагностика ботулізму та отруєнь токсичними грибами // Інфекційні хвороби.- 2007. - № 4. – С. 82-84.
  60. Локай Б.А. Вплив глутаргіну на гліколіз у печінці щурів при отруєнні блідою поганкою // Вісник проблем біології і медицини. – 2008. – Вип. 1. – С. 136-139
  61. Локай Б.А. Фармакокорекція змін гліколізу у печінці щурів за умов ураження блідою поганкою // Укр. мед. альманах. – 2008. – № 2. – С. 91-92
  62. Б.А. Локай, І.Г. Пересадько, О.Є. Макарова. Корекція змін вмісту нікотинамідних коферментів у печінці щурів за умов ураження токсинами блідої поганки // Мед. хімія. – 2008. - № 2. – С. 37-40.
  63. Сестринський догляд при лейкеміях / Б.А. Локай, Г.Г. Кміта, Л.Т. Крамар та ін. // Медсестринство. – 2010. - № 1. – С. 6-9.
  64. Гудима А.А. Історія розвитку швидкої медичної допомоги: від минулого до сьогодення / А. А. Гудима, О. М. Креховська-Лепявко, Б. А. Локай та ін. // Медсестринство. – 2011. – № 3. – С. 10-13.
  65. Гудима А.А. Чемпіонати бригад швидкої медичної допомоги як складова єдиної системи надання екстреної медичної допомоги в Україні: досягнення і перспективи / А. А. Гудима, О. М. Креховська-Лепявко, Б. А. Локай та ін. // Медсестринство. – 2011. – № 4. – С. 7-10.
  66. Господарський І. Я. Індивідуальний підхід при виборі гепатопротектора при інтерферонотерапії у хворих на гепатит без ознак цирозу печінки / І.Я. Господарський, К.В. Волинець, Б.А. Локай та ін. // Збірник робіт науково-практичної конференції “Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів”, 10 жовтня 2012 року – Тернопіль: Укрмедкнига 2012. – с.54-55.
  67. Господарський І. Я. Диференційоване застосування гепатопротекторів при інтерферонотерапії у хворих на гепатит С / І. Я. Господарський, К. В. Волинець, Б. А. Локай та ін // Матеріали lll Наукового симпозіуму «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення» (з міжнародною участю). – Укрмедкнига, 2013. –.С. 12–13
  68. Module 1. Principles of Internal Medicine (Endocrinology, Gastroenterology, Hematology, Pulmonary Diseases): Study Guide [Smian S.I., Komorovsky R.R., Lepyavko A.A., Martynyuk L.P., Slaba U.S., Slabyy O.B., Lykhatska H.V., Bodnar R.Y., Boyko T.V., Gusak S.R., Kusmina H.P., Kvasnitska O.S., Lokay B.A., Svystun I.I., Zarudna O.I.]; edited by Prof. Svitlana Smiyan. – Ternopil: TSMU, 2013 – 474 p.
  69. Локай Б.А. Роль навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги під час реформування медичної галузі // Медсестринство. – 2013. - № 3. – С. 25-26.
  70. Локай Б.А., Рега Н.І. Аналіз ризику розвитку синдрому «емоційного вигорання» у медичних сестер гематологічного відділення комунального закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільська університетська лікарня» // Медсестринство. – 2014. - № 1. – С. 9-12.
  71. Рега Н.І., Локай Б.А., Ястремська С.О. Оцінка якості роботи персоналу медичних сестер інкурабельними хворими гематологічного відділення КЗТОР «Тернопільська університетська лікарня» // Медсестринство. – 2015. – № 1. – С.
  72. Мукшименко Т.В., Локай Б.А. Оцінка перспектив відтворення українського населення // Медсестринство. – 2015. – № 1. – С.