• Gavryliuk Nadiia Comparative effectiveness of anti-fibrosis treatment in patients after HCV infection and in patients with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) / Gavryliuk Nadiia, Krekhovska-Lepiavko Olha, Lokay Borys [et al] // Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(2):222-229. eISSN 2391-8306.

 • O. Krekhovska-Lepiavko Covid-19 and nutrition / O. Krekhovska-Lepiavko, B. Lokay, S. Yastremska, N. Reha, O. Bushtynska, S. Danchak [et al] // Вісник медичних і біологічних досліджень. – № 2 (2021). – С. 120-126

 • S. O. Yastremska The influence of chronic diseases on the manifestation of Covid-19 infection / S. O. Yastremska, O. M. Krekhovska-Lepiavko, B. A. Lokay [et al] // Вісник медичних і біологічних досліджень. – № 1 (2021). – С. 126-132

 • Olha M. Krekhovska-Lepiavko Assessment of nitrogen metabolism in rats on the background of acute toxic hepatitis and it`s correction with L-arginin and L-ornitin / Borys A. Lokay, Svitlana O. Yastremska, Svitlana V. Danchak [et al] // Polski Merkuriusz Lekarski, Tom XLIX, Nr 292, Lipiec-Sierpien 2021, P. 290-294

 • Olha M. Krekhovska-Lepiavko The effects of L-ornitine and L-arginine on the processes of lipid peroxidation in the functional layers of kidneys on the background of acute toxic hepatitis / Olha M. Krekhovska-Lepiavko, Borys A. Lokay, Arsen A. Hudyma [et al] // Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIII, ISSUE 11, NOVEMBER 2020, P. 2498-2502

 • Вархоляк С. В. Психофізіологічні небезпеки в житті сучасного школяра та їх вплив на функціональний стан організму /С. В. Вархоляк, О. М. Креховська-Лепявко // Медсестринство.– 2017.– № 2. – С. 5-8

 • Господарський І.Я. Вплив препаратів урсодезоксихолевої кислоти та адеметионіну у хворих на хронічний гепатит c без ознак цирозу / І.Я. Господарський, К.В.Волинець, О.М. Креховська–Лепявко [та ін.] // «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : матеріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (Тернопіль, 17 черв. 2015 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. С.18-20.

 • Gudima A. A. Pathogenic effect of L-ornithine and L-arginine amino acids on nitrogen metabolism in rats in with acute toxic hepatitis / A. A. Gudima, O. M. Krehovska-Lepyavko // Journal of Health Sciences (J o H Ss). – 2013. – № 3 (1). – P. 51–60.

 • Креховська-Лепявко О. М. Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на функціональний стан нирок у щурів в умовах гострого токсичного гепатиту / О. М. Креховська-Лепявко, А. А. Гудима, В. Є. Городецький // Медична хімія. – 2013. – Т. 15, № 1 (54). – С. 130–134.

 • Ястремська С.О. Оцінка якості дистанційного навчання студентами спеціальності «Сестринська справа – бакалавр» за результатами анкетування /С.О. Ястремська, Л.П. Мазур, О.М. Креховська-Лепявко [та ін.] // «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі» (Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю). – Тернопіль. – 18-19 квітня 2013 р. – С. 361-363

 • Креховська-Лепявко О. М. Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на стан жовчовидільної функції печінки у щурів в умовах гострого токсичного гепатиту”/ О. М. Креховська–Лепявко, А. А. Гудима, А. А. Лепявко // Військова медицина України. Том 12 № 4.– 2012. – С. 46-51.

 • Креховська-Лепявко О. М. Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на стан жовчоутворювальної функції печінки у щурів в умовах гострого токсичного гепатиту / О. М. Креховська-Лепявко // Проблеми військової охорони здоров’я. Збірник наукових праць Української військово-медичної академії. –2012. – № 3 (Т. 32). – С. 48-52.

 • Креховська - Лепявко О. М. Структурні зміни печінки щурів при гострому тетрахлорметановому гепатиті та його корекції L-аргініном та L-орнітином” / О. М. Креховська-Лепявко, А. А. Гудима, М. Я Фурдела // Вісник морфології. – 2012. – № 1 (Т. 18). – С. 40–43

 • Юрченко В. Д. Международные конкурсы бригад скорой медицинской помощи - этап реализации государственной программы создания единой системы оказания экстренной медицинской помощи в Украине / В. Д. Юрченко, М. А. Стрельников, О. М. Креховська-Лепявко [и др.] // Экстренная медицина : международный научно-практический журнал. –Минск – 2012. – № 1. – С. 47-57.

 • Козак Д.В., Волотовська Н.В., Креховська О.М. Вплив віль- норадикальних процесів, ендотоксинів та імунних реакцій на апоптоз нейтрофілів і макрофагів тканини печінки та легень у здорових білих щурів // Вісник наукових досліджень.— 2011.— № 2.— С. 50—52.

 • Гудима А. А. Чемпіонати бригад швидкої медичної допомоги в реалізації державної програми створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги в Україні: досягнення і перспективи / Арсен Арсенович Гудима, Ольга Миколаївна Креховська-Лепявко // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : ТДМУ, Укрмедкнига, 2011 — Том 6 : Актуальні питання екології та охорони здоров’я. — С. 173-185. — (Проблеми охорони здоров’я).

 • Креховська- Лепявко О. М. Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на стан про- та антиоксидантної систем у печінці та крові щурів в умовах гострого токсичного гепатиту / О. М. Креховська-Лепявко, А. А. Гудима // Здобутки клінічної та експериментальної медицини, – 2011. – № 1. – С. 77–79.

 • Гудима А. А. Історія розвитку швидкої медичної допомоги: від минулого до сьогодення /А. А. Гудима О. М. Креховська-Лепявко, Б. А. Локай [та ін.] // Медсестринство.– №3. 2011.– С. 10–13.

 • Господарський І. Я. Впровадження інноваційних форм навчання при підготовці медичних сестер бакалаврів у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського / І.Я. Господарський, С.О. Ястремська, О.М. Креховська-Лепявко [та ін.] // Медична освіта. – 2010. – № 3. – С. 109–112.