• · Kostiuk Olha, Krekhovska-Lepiavko Olha, Lokay Borys. Changes of MMM parameters in blood serum of high-emotional and low-emotional rats with ethanol hepatitis and liver cirrhosis // ХXІV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (Тези доп.). – Тернопіль, 13-15 квітня 2020 р. – Тернопіль, Укрмедкнига, 2020. – С. 220-221

  • · Господарський І.Я.Оцінка впливу надлишкової маси тіла на прогресування фіброзу печінки / І.Я. Господарський, С.О. Ястремська, О.М. Креховська-Лепявко [та ін.] // Матеріали підсумкової LXIII науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 12 червня 2020 року – Тернопіль – с. 11-12

  • · Olha A. Kostiuk The rates of middle molecules on the background of liver disorders, caused by ethanol, in rats with different emotional sensitivity / Olha A. Kostiuk, Olha V. Denefil, Olha M. Krekhovska-Lepiavko [et al] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція № 3 (38) – 2019. P.80.

  • · Господарський І.Я.Застосування біциклолу у хворих на вірусний гепатит С після елімінації вірусу з метою профілактики фіброзу / І.Я. Господарський, С.О. Ястремська, О.М. Креховська-Лепявко [та ін.] // Матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» , 7 червня 2018 року – Тернопіль – с. 23-24

  • · Господарський І.Я. Застосування біциклолу у хворих на вірусний гепатит С після елімінації вірусу з метою профілактики фіброзу/ І.Я. Господарський, С.О. Ястремська, О.М. Креховська-Лепявко [та ін.] // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.–2018.– С.23

  • · Мазур Л.П. Вірус-асоційоване ураження щитоподібної залози при гепатиті С /Л. П. Мазур, С.В. Даньчак С.В., О.М. Креховська-Лепявко [та ін.] //Підсумкова LX науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (матеріали конференції), 14 червня 2017 р. – Тернопіль. – С. 74-75

  • · Ястремська С.О. Використання динамічного навчального середовища MOODLE у дистанційному навчанні майбутніх фахівців медсестринства в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України / С. О. Ястремська, І. Я. Господарський, О. М. Креховська-Лепявко [та ін.] // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 18-19 травня 2017р.-м. Тернопіль.–2017.– С. 158–159.

  • · Вархоляк С. В. Психофізіологічні небезпеки в житті сучасного школяра та їх вплив на функціональний стан організму /С. В. Вархоляк, О. М. Креховська-Лепявко // Медсестринство.– 2017.– № 2. – С. 5-8

  • · Господарський І.Я. Вплив препаратів урсодезоксихолевої кислоти та адеметионіну у хворих на хронічний гепатит c без ознак цирозу / І.Я. Господарський, К.В.Волинець, О.М. Креховська–Лепявко [та ін.] // «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : матеріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (Тернопіль, 17 черв. 2015 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. С.18-20.

  • · Гудима А. А. Вплив L-орнітину та L-аргініну на стан глікогенсинтезуючої функції печінки у щурів в умовах гострого токсичного гепатиту / А. А. Гудима, О. М. Креховська-Лепявко // Матеріали lll Наукового симпозіуму «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення» (з міжнародною участю). – Укрмедкнига, 2013. –.С. 15–16

  • · Господарський І.Я.Застосування гепатопротекторів при інтерферонотерапії у хворих на гепатит С /І.Я. Господарський, К.В. Волинець, О.М. Креховська-Лепявко [та ін.] // Здобутки клінічної та експериментальної медицини (Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції). – Тернопіль. – 18 червня 2013 р. – С.14

  • · Господарський І.Я. Диференційоване застосування гепатопротекторів при інтерферонотерапії у хворих на гепатит С / І.Я. Господарський, К.В. Волинець, О.М. Креховська-Лепявко [та ін.] // Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і тралення (Матеріали ІІІ Наукового симпозіуму з міжнародною участю). – Тернопіль. – 03-04 жовтня 2013 р. – С. 12-13

  • · Ястремська С.О. Оцінка якості дистанційного навчання студентами спеціальності «Сестринська справа – бакалавр» за результатами анкетування /С.О. Ястремська, Л.П. Мазур, О.М. Креховська-Лепявко [та ін.] // «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі» (Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю). – Тернопіль. – 18-19 квітня 2013 р. – С. 361-363

  • · Креховська-Лепявко О. М. Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на функціональний стан нирок у щурів в умовах гострого токсичного гепатиту / О. М. Креховська-Лепявко, А. А. Гудима, В. Є. Городецький // Медична хімія. – 2013. – Т. 15, № 1 (54). – С. 130–134.

  • · Gudima A. A. Pathogenic effect of L-ornithine and L-arginine amino acids on nitrogen metabolism in rats in with acute toxic hepatitis / A. A. Gudima, O. M. Krehovska-Lepyavko // Journal of Health Sciences (J o H Ss). – 2013. – № 3 (1). – P. 51–60.

  • · Юрченко В. Д. Международные конкурсы бригад скорой медицинской помощи - этап реализации государственной программы создания единой системы оказания экстренной медицинской помощи в Украине / В. Д. Юрченко, М. А. Стрельников, О. М. Креховська-Лепявко [и др.] // Экстренная медицина : международный научно-практический журнал. –Минск – 2012. – № 1. – С. 47-57.

  • · Козак Д.В., Волотовська Н.В., Креховська О.М. Вплив віль- норадикальних процесів, ендотоксинів та імунних реакцій на апоптоз нейтрофілів і макрофагів тканини печінки та легень у здорових білих щурів // Вісник наукових досліджень.— 2011.— № 2.— С. 50—52.

  • · Креховська-Лепявко О. М. Гістологічні зміни печінки щурів при гострому тетрахлорметановому гепатиті та його корекції L-орнітином та L-аргініном / О. М. Креховська-Лепявко // 15 Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 23-25 квітня 2012 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 186.

  • · Креховська - Лепявко О. М. Структурні зміни печінки щурів при гострому тетрахлорметановому гепатиті та його корекції L-аргініном та L-орнітином” / О. М. Креховська-Лепявко, А. А. Гудима, М. Я Фурдела // Вісник морфології. – 2012. – № 1 (Т. 18). – С. 40–43

  • · Креховська-Лепявко О. М. Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на стан жовчоутворювальної функції печінки у щурів в умовах гострого токсичного гепатиту / О. М. Креховська-Лепявко // Проблеми військової охорони здоров’я. Збірник наукових праць Української військово-медичної академії. –2012. – № 3 (Т. 32). – С. 48-52.

  • · Креховська-Лепявко О. М. Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на стан жовчовидільної функції печінки у щурів в умовах гострого токсичного гепатиту”/ О. М. Креховська–Лепявко, А. А. Гудима, А. А. Лепявко // Військова медицина України. Том 12 № 4.– 2012. – С. 46-51.

  • · А. А. Гудима Вплив L-аргініну та L-орнітину на функціональний стан нирок у щурів в умовах токсичного тетрахлорметанового гепатиту / А. А. Гудима, О. М. Креховська- Лепявко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: V науково- практична конференція, 1-2 листопада 2012 р.: матеріали конф., Тернопіль : Укрмедкнига 2012. – С. 177.

  • · Krehovska- Lepyavko O. M. The usage of L-ornithine - L-arginine complex as a new effective step in treatment of acute toxic hepatitis (literature review) / O. M. Krehovska- Lepyavko // 4th International Medical Congress for Students and Young Doctors Medespera 2012, May 17-19 : Abstract book. – Chisinay, 2012. – P. 67-68.

  • · Гудима А. А. Історія розвитку швидкої медичної допомоги: від минулого до сьогодення /А. А. Гудима О. М. Креховська-Лепявко, Б. А. Локай [та ін.] // Медсестринство.– №3. 2011.– С. 10–13.

  • · Креховська-Лепявко О. М. Препарати на основі амінокислот аргініну та орнітину - новий крок до удосконалення лікування токсичних гепатитів / О. М. Креховська-Лепявко // 14 Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2011р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 234.

  • · Креховська- Лепявко О. М. Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на стан про- та антиоксидантної систем у печінці та крові щурів в умовах гострого токсичного гепатиту / О. М. Креховська-Лепявко, А. А. Гудима // Здобутки клінічної та експериментальної медицини, – 2011. – № 1. – С. 77–79

  • · Гудима А. А. Вплив L-аргініну та L-орнітину на показники азотистого обміну у щурів в умовах токсичного тетрахлорметанового гепатиту / А. А. Гудима, О. М. Креховська- Лепявко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : LV підсумкова науково-практична конференція, 9 червня 2011 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига 2011. – С. 127–128.

  • · Гудима А. А. Чемпіонати бригад швидкої медичної допомоги в реалізації державної програми створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги в Україні: досягнення і перспективи / Арсен Арсенович Гудима, Ольга Миколаївна Креховська-Лепявко // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : ТДМУ, Укрмедкнига, 2011 — Том 6 : Актуальні питання екології та охорони здоров’я. — С. 173-185. — (Проблеми охорони здоров’я).

  • · Патент на корисну модель № 75870 Спосіб лікування при гострому токсичному гепатиті UA 75870 U G09B 23/28 (2006.1) Гудима А. А., Креховська-Лепявко О. М. № u 2012 09476, заявл. 03.08.2012, опубл. 10.12.2012, Бюл.№ 23 - 4 с.

  • · Пат. на корисну модель № 94921 Україна, МПК G 09 B 23/28. Спосіб моделювання ушкодження яєчка хлоридом кадмію / Гнатюк М. С., Коноваленко С. О., Господарський І. Я., Креховська-Лепявко О. М. – № u 2014 05627 ; заявл. 26.05.2014 ; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23 – 4 с.