наукові публікації Ястремська Світлана Олександрівна

1. Sas L. M., Yastremska S. O. Main Features of Mental Disorders in Individuals Participating in Armed Conflict in the East of Ukraine. Social, Health, Communication Studies Jornal: Conflict and the Social Body. Canada, 2015. Vol. 2 (1). P. 38–51.

2. The thiol-disulfide homeostasis and its role in the pathogenesis of the experimental alimentary obesity / Marushchak M., Krynytska I., Mazur L., Yastremska S., Begosh N. // Bangladesh Journal of Medical Science. – 2015. Vol. 15 No. 03. – P. 419-423.

3. Yastremska S. The characteristic features of education of prospective masters of science in nursing in higher medical education institutions in Ukraine. Збірник наукових праць Міжнародного наукового видання. Напрям: European Humanities Studies. 2017. № 4 (ІІІ). С. 111–124.

4. Iryna M. Melnychuk, Natalya M. Kalyniuk, Nadiia V. Humenna, Ihor O. Rohalskyi, Svitlana O. Yastremska, Inna V. Strazhnikova, and Ihor Bloshchynskyi Organization of distance learning in the English language on "Nursing" specialty: methodological and legal aspects. Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM.) 2018. Vol. 8, Issue 12. – P. 984 – 994.

5. Yastremska SO, Ravliv Yu A and Groshovyi TA Teaching the Academic Subject Area of Medical and Pharmaceutical Merchandising to Prospective Graduate Nurses Using the Instruments of Distance Learning Madridge Journal of Novel Drug Research. 2018. Volume 2. Issue 1 1000113. P. 93 – 93.

6. Аналіз ефективності впровадження методики «єдиного дня» навчання для студентів міжнародної медсестринської школи ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського / І. Я. Господарський, С. О. Ястремська, І. В. Корда та ін. Медсестринство. 2009. №1. С. 26–28.

7. Аспекти сучасної технології викладання хімічних дисциплін у вищих медичних закладах / Я.І. Гонський, Є.Б. Дмухальська, С.О. Ястремська, Н.А. Василишин, П. І. Трендовацький // Всеукраїнська науково-методична конференція “Новітні освітні технології у викладанні хімічних дисциплін”: збірник статей і тез. – Тернопіль, Укрмедкнига. – 2004. С. 70-73.

8. Вербіцька Л. Я., Ястремська С. О. Роль медичної сестри в профілактиці артеріальної гіпертензії // Медсестринство. – 2015. – №2. – с. 5-7

9. Використання динамічного навчального середовища Moodle у дистанційному навчанні майбутніх фахівців медсестринства в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України / С. О. Ястремська, І. Я. Господарський, Н. І. Рега та ін. Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку): матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (м. Тернопіль, 18-19 трав. 2017 р.). Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. Т. 2. С. 158–159.

10. Вікові особливості зміни вмісту молекул середньої маси у фракціях плазми крові щурів з кадмій-гідразиновим токсикозом та за корекції дипептидом / Дмухальська Є.Б., Ястремська С.О., Криницька І.Я., Бекус І.Р. // Медична хімія. –2004, Т. 6, № 3. - С. 38-40.

11. Вплив ліпосом на функціональний стан мембран і пероксидацію білків та ліпідів за умов кадмієвого токсикозу-люблінська конференція-2006

12. Впровадження інноваційних форм навчання при підготовці медичних сестер бакалаврів у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського / І. Я. Господарський, С. О. Ястремська, С. О. Коноваленко та ін. Медична освіта. 2010. № 3. С. 109–112.

13. Гонський Я.І., Дмухальська Є.Б., Ястремська С.О. Функціональна активність дезінтоксикаційної системи мікросом печінки та стан мембран за умов інтоксикації Гідразин хлоридом, кадмій хлоридом та за їх поєднання //Медична хімія. – 2005. - Т. 7, № 2.- С. 79-81.

14. Гонський Я.І., Ястремська С.О. Вплив хлориду кадмію на інтенсивність тканинного дихання і окисного фосфорилювання у щурів різного віку // Екологія і ноосферологія. - 2002.- Т. 11, №1-2. – С. 23-26.

15. Гонський Я.І., Ястремська С.О., Бекус І.Р., Чорна М.В. Вплив комбінації солей кадмію і свинцю на ліпідні компоненти печінки //Здобутки клінічної і експериментальної медицини (матеріали ХLІХ підсумкової науково- практичної конференції): Тези доп. – Тернопіль, Укрмедкнига. – 2006. – С. 151-153.

16. Гонський Я.І., Ястремська С.О., Бойчук Б.Р. Вікові особливості порушення пер оксидного окислення ліпідів і активності енергозабезпечувальних ферментів при кадмієвій інтоксикації // Медична хімія. – 2001. - Т. 3, № 1.- С. 16-19.

17. Гонський Я.І., Ястремська С.О., Рябоконь С.С., Дмухальська Є.Б. Ентеросорбція – ефективний і доступний метод корекції токсичного гепатиту // Медична хімія. – 2005. - Т. 7, № 4.- С. 6-9.

18. Господарський І. Я., Ястремська С. О., Салайда І. М. Особливості навчальної програми для підготовки магістрів медсестринства у Саксіонському університеті (Нідерланди). Медсестринство. 2009. № 4. С. 7–11.

19. Господарський І.Я. Використання стандартизованих пацієнтів у навчанні іноземних студентів у вищих медичних навчальних закладах / Господарський І.Я., Ястремська С.О., Котляренко Л.Т. // Медична освіта. – 2010. – № 3. – С. 114–119.

20. Господарський І.Я., Н.І. Рега, С.О. Ястремська, Зарудна О.І., Городецький В.Є. Особливості клінічного перебігу та імунологічних показників у хворих на «еозинофільну» бронхіальну астму // Матеріали ІІ наукового симпозіуму «Імунопатологія при респіраторних захворюваннях», 06-07 жовтня 2011 р.- Тернопіль, Укрмедкнига,- С.44

21. Господарський І.Я., Ястремська С.О., Рега Н.І., Корда І.Я., Галіяш Н.Б., Городецький В.Є. Аналіз ефективності впровадження методики «Єдиного дня» навчання для студентів міжнародної медсестринської школи ТДМУ імені І.Я. Горбачевського //”Медсестринство”, 2009. – №1. – С.26-29

22. Дистанційна освіта як новітній підхід до ступеневої підготовки медичних сестер / Л. Я. Ковальчук, О. І. Яшан, С. О. Ястремська, C. О. Коноваленко та ін. Медсестринство. 2010. № 1. С. 5–6.

23. Дистанційна форма навчання в медсестринстві – перші результати впровадження / С. О. Ястремська, О. С. Усинська, І. Я. Господарський, Н. І. Рега та ін. Медсестринство. 2011. № 3. С. 8–10.

24. Досвід застосування дистанційної форми в медсестер: зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф. / М-во охорони здоров’я Республіки Білорусь. – Вітебськ: ВДМУ, 2014. – С. 425-427

25. І.Р. Мисула, В.Б. Коваль, С.О. Ястремська, Л.В. Левицька, В.Г. Левенець Найсильніший ворог остеохондрозу-це профілактика // Медсестринство. – 2008. – № 4. – С.11-16

26. Історія та перспективи розвитку ННІ медсестринства Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського / С. О. Ястремська, І. Я. Господарський, О. С. Усинська та ін. Медична освіта. 2012. № 1. С. 142–146.

27. Корда М.М. Вплив фулеренів, одно- і багатостінкових нанотрубок на структурно-функціональний стан клітинних мембран / М.М. Корда, С.О. Ястремська, І.М. Ястремська // Медична хімія. – 2013. – № 4. – C. 45-48.

28. коригуючий вплив харчової добавки „Фібрабет”.....– фармацевтичний часопис-2006

29. Л.М. Палиця, С.О. Ястремська, М.М. Корда Фулерени С60 посилюють викликаний толуолом оксидативний та нітрооксидативний стрес / Палиця Л.М., Ястремська С.О., Корда М.М. // Науково-практичний журнал Здобутки клінічної та експериментальної медицини:– Тернопіль: Укрмедкнига. –2014. – 21, № 2. – С.130-134.

30. Литвинова О. Н., Хуторянська М. О., Ястремська С. О. Соціально-психологічні акценти формування особистості медсестри в умовах коледжу. Медсестринство. 2013. № 2. С. 26–29.

31. Мазур Л. П., Ястремська С. О., Петренко Н. В. Опыт применения дистанционной формы в обучении медсестер. Образование ХХІ века: Сборник материалов Междунар. науч.-практ. конф. (м. Витебск, 13-14 ноября 2014 г.). Витебск: ВГМУ, 2014. – С. 425–427.

32. Максимова В. В., Ястремська С. О. Щодо проблемних питань з розвитку медсестринства в Україні. Медсестринство. 2009. №3. С.15–19.

33. Матолінець О., Соловодзінська І., Ястремська С. Показники антиоксидантної системи, пер оксидного окислення та стану ендогенної інтоксикації за умов корекції кадмієвого токсикозу ліпосомами // ІV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених: Тези доп. – Тернопіль, 2000 р. - С. 357-358.

34. Матолінець О., Соловодзінська І., Ястремська С. Стан ендогенної інтоксикації, імунної системи та процесів вільно радикального окислення у тварин різних вікових груп за кадмієвого токсикозу // ІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених: Тези доп. – Тернопіль, 1999 р. - С. 314-315.

35. Мельничук І. М., Ястремська С. О. Реальність та перспективи впровадження на сучасному етапі дистанційного навчання в сферу охорони здоров’я. Медична освіта. 2016. № 3. С. 17–20.

36. Організація самостійної роботи студентів на кафедрі медичної хімії / Гонський Я.І., Рубіна Л.М., Саюк Н.П., Шершун Г.Г., Ястремська С.О., Підручна С.Р, Усинська О.С., Дмухальська Є.Б., Криницька І.Я. // Науково методична конференція: Тези доп. – Тернопіль, Укрмедкнига. – 2004. – С. 60-61.

37. Палиця Л.М. Вплив карбонових наночастинок на процеси апоптозу в лейкоцитах крові / Палиця Л.М., Матвіїв Н.Я., Ястремська С.О. // XVІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2014. – С. 213.

38. Палиця Л.М. Карбонові наночастинки посилюють проапоптичний ефект хімічних токсикантів / [ Палиця Л.М., Матвіїв Н.Я., Ястремська С.О. та ін.] // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – С. 128.

39. Палиця Л.М. Токсичність фулеренів: оцінка ризику їх впливу на здоров’я людей / Л.М.Палиця, С.О. Ястремська, М.М. Корда // Медична хімія. – 2013. – № 3. – С. 67-71.

40. Підручна С., Ястремська С., Соловодзінська І., Голова тюк Л., Кравчук Л. Вікові особливості перебігу вільно радикального окислення та ендогенної інтоксикації за умов токсичного гепатиту // ІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених: Тези доп. – Тернопіль, 1998. – С. 58-59.

41. Практичне медсестринство: навч. посіб. / О. І. Яшан, С. О. Ястремська та ін.; за ред. Л. Я. Ковальчука. Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. 432 с.

42. Рега Н. І., Локай Б. А., Ястремська С. О. Оцінка якості роботи медичних сестер з інкурабельними хворими в гематологічному відділенні КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня»// Медсестринство. – 2015. – №1. с. 4 - 8

43. Рега Н. І., Ястремська С. О., Зарудна О. І. Синдром емоційного вигоряння у медичного персоналу відділень паліативної медицини. Медсестринство. 2012. № 3. С. 15–19.

44. Рега Н.І. Проблеми професійної захворюваності серед фармацевтичних працівників / Н.І. Рега, С.О. Ястремська, Г.Д. Дичко // Медсестринство. – 2013. – № 2. – С. 21-25.

45. Рега Н.І., Ястремська С.О., Салайда І.М. Особливості підготовки магістрів та бакалаврів медсестринства у Саксіонському університеті (Нідерланди) //”Медсестринство”, 2009. – №3. – С. 22-24.

46. Роль і місце доказової медицини в системі майбутніх лікарів і провізорів-2006

47. Рубан О. Є., Литвинова О. Н., Ястремська С. О. Оформлення ділової документації, як одна із важливих функцій у діяльності головної (старшої) медичної сестри лікувально-профілактичного закладу. Медсестринство. 2013. № 1. С. 14–23.

48. С. О. Ястремська Роль медичної сестри в догляді і підтримці ВІЛ-інфікованих пацієнтів // Медсестринство. – 2008. – № 4. – С.30-35

49. С. О. Ястремська, І. Я. Господарський Навчання іноземних студентів у вищих медичних навчальних закладах різних рівнів акредитації // Медсестринство. – 2008. – № 1. – С.8-11

50. С. О. Ястремська, І. Я. Господарський, О.М. Прокопів Реформа медичної освіти в Україні та стан підготовки медичних сестер // Медсестринство. – 2008. – № 4. – С.19-23

51. С.О. Ястремська Догляд за пацієнтами з хворобою Альцгеймера / С.О. Ястремська, О.О. Куца // Медсестринство. – 2013. – № 3. – C. 15-19.

52. С.О. Ястремська Роль оксидативного стресу в реалізації токсичного ефекту карбонових наночастинок [ Ястремська С.О., Палиця Л.М., Ястремська І.М., Коробчук В.М. та ін.] // Медична хімія. – 2014. – № 4. – C. 50-54.

53. С.О. Ястремська, О.С. Усинська, І.Я. Господарський, Н.І. Рега. Дистанційна форма навчання в медсестринстві – перший результат впровадження // Медсестринство.- 2011.-N 3,- С.8-9

54. С.О. Ястремська, С.О. Коноваленко Перспективи дистанційного навчання в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського // Медсестринство. – 2008. – № 2. – С.53-61

55. Скарлош Т. Я., Ястремська С. О. Роль медичної сестри в наданні паліативної та хоспісної допомоги. Медсестринство. 2011. № 1. С. 18–22.

56. Стан ендогенної інтоксикації, імунної системи та процесів вільно радикального окиснення у тварин різних вікових груп за кадмієвого токсикозу / Матолінець О., Соловодзінська І., Ястремська С., Дмухальська Є., Михалків М., Кубант Р.// ІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених: Тези доп. – Тернопіль, 1999 р. – С. 315-316.

57. Турбота громади про достойну старість. Інформація про створення в м. Тернополі відділення соціально-побутової реабілітації з центром денного перебування для людей похилого віку / [Л.Я. Ковальчук, І.Р. Мисула, Л. П. Вашинюк, С.О. Ястремська, Л.О. Головатенко.] // Медсестринство. – 2010. – № 3. – C. 4 – 33.

58. Шип С. І., Ястремська С. О. Особливості спілкування медичної сестри з особистістю пацієнта // Медсестринство. – 2015. – №4. – с. 5-7

59. Ястремська С. О. Аналіз і узагальнення результатів експериментального дослідження. Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 22-23 груд. 2017 р.). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. С. 114–117.

60. Ястремська С. О. Аналіз результатів функціонування системи професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах засобами дистанційного навчання. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Педагогічні науки. 2017. № 4 (11). С.509-521.

61. Ястремська С. О. Аналіз термінологічного ряду «коуч», «ментор», «тьютор», «фасилітатор», «едвайзер» в контексті дистанційної освіти. Актуальные проблемы современной науки: сборник тезисов науч. трудов XХIV Междунар. науч.-практ. конф. (г. Санкт-Петербург–Астана–Киев–Вена, 29 нояб. 2017 г.). Международный научный центр, 2017. С. 54–57.

62. Ястремська С. О. Готовність до професійної метадіяльності як системотвірний чинник фахової підготовки майбутніх магістрів сестринської справи. Педагогічні науки. 2017. Вип. LXXIX. № 78. Т. 3. С. 210–215.

63. Ястремська С. О. Дистанційна медіапедагогіка у вимірі сучасної педагогічної інноватики. Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms: рroceedings of International scientific-practical conference (Tbilisi, September 29, 2017). Tbilisi: Baltija Publishing, 2017. С. 189–191.

64. Ястремська С. О. Електронні освітні ресурси в практиці самостійної роботи майбутніх магістрів сестринської справи як чинник розвитку відкритого освітнього простору. Сучасні проблеми та перспективи розвитку психології і педагогіки: матеріали між нар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 грудня 2017 р.). Київ: ТНУ імені В. І. Вернадського, 2017. С. 134–137.

65. Ястремська С. О. Етапи особистісно-професійного становлення майбутніх магістрів сестринської справи: від адаптації до метадіяльності. Актуальні проблеми педагогічної науки: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 10-11 лист. 2017 р.). Миколаїв: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. С. 103–106.

66. Ястремська С. О. Інноваційний освітній процес підготовки майбутніх магістрів сестринської справи. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. 2017. Вип. 16 (59). С. 190–193.

67. Ястремська С. О. Інноваційні методи викладання дисциплін в медсестринстві. Медична освіта. 2015. № 4. С. 70–73.

68. Ястремська С. О. Історичні віхи становлення дистанційного навчання. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2016. № 3. C. 239–247.

69. Ястремська С. О. Концептуальна експлікація поняття «дистанційне навчання». Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 1-2 груд. 2017 р.). Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2017. С. 52–55.

70. Ястремська С. О. Методичні вказівки для роботи в системі дистанційного навчання студентів магістратури Науково-навчального інституту медсестринства Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського: навч.-метод. посіб. Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. 36 c.

71. Ястремська С. О. Методологія планування ресурсного забезпечення дистанційного навчання майбутніх фахівців медсестринства. Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами: матеріали II Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-метод. конф. (м. Херсон, 18 лист. 2016 р.). Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. С. 8–9.

72. Ястремська С. О. Моделювання системи професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах засобами дистанційного навчання. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Педагогічні науки. 2017. № 3 (10). С. 430–443.

73. Ястремська С. О. Нормативне і правове забезпечення системи дистанційної освіти в Україні. Молодий вчений. 2016. № 12.1(40). С. 562–566.

74. Ястремська С. О. Огляд програмних платформ для організації дистанційного навчання майбутніх магістрів сестринської справи. Молодий вчений. 2017. № 9 (49). С. 428–432.

75. Ястремська С. О. Організація взаємодії суб’єктів освітнього процесу у вищій дистанційній медсестринській освіті. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. 2017. Вип. 21. Т. 1 (75). С. 237–246.

76. Ястремська С. О. Організація експериментального дослідження професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи засобами дистанційного навчання. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер.: «Педагогіка, психологія, філософія». 2017. Вип. 277. С. 324–329.

77. Ястремська С. О. Організація та здійснення дистанційного навчання студентів магістратури Науково-навчального інституту медсестринства Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. Фізико-математична освіта. 2017. № 4 (14). С. 132–137.

78. Ястремська С. О. Основні риси навчальної програми для підготовки магістрів медсестринства у Саксіонському університеті (Нідерланди). Медична освіта. 2009. № 4. C. 41–46.

79. Ястремська С. О. Особливості дистанційного навчання майбутніх фахівців сестринської справи в середовищі Moodle. Наука, освіта, суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27-28 грудня 2016 р.). Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2016. Ч. 1. С. 63–66.

80. Ястремська С. О. Особливості підготовки майбутніх магістрів сестринської справи. Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 60-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського (м. Тернопіль, 23-24 лист. 2017 р.). Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига». 2017. С. 227–228.

81. Ястремська С. О. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах засобами дистанційного навчання. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. 2017. Вип. 21. Т. IV (78). С. 473–481.

82. Ястремська С. О. Перспективи використання дистанційних освітніх технологій в кредитно-модульній системі підготовки фахівців охорони здоров’я. Науково-педагогічний вісник «Теорія і методика виховання» Українського науково-дослідного інституту естетичної освіти. 2017. Вип. 8. С. 59–61.

83. Ястремська С. О. Перспективи використання дистанційного навчання в медсестринській освіті. Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 23-24 грудня 2016 р.). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. С. 61–64.

84. Ястремська С. О. Порівняльний аналіз навчальних можливостей сучасних моделей дистанційного навчання. Науковий огляд. 2017. № 8 (40). С. 103–116.

85. Ястремська С. О. Практика поетапного застосування засобів дистанційного навчання у професійній підготовці майбутніх магістрів сестринської справи. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Педагогіка: електрон. наук. фахове вид. 2018. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2018_1_23

86. Ястремська С. О. Реалізація можливостей медіапедагогіки як методико-технологічна умова ефективності професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи. Педагогічні науки. 2017. № 78. Т. 3. С. 184–187.

87. Ястремська С. О. Ретроспективний аналіз наукових передумов становлення світової та вітчизняної систем медсестринської освіти. Молодий вчений. 2017. № 4 (44). С. 510–514.

88. Ястремська С. О. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах засобами дистанційного навчання: монографія. Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. 397 с.

89. Ястремська С. О. Філософсько-методологічні засади професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Педагогіка: електрон. наук. фахове вид. 2017. Вип. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2017_3_24

90. Ястремська С. О. Характеристика електронного інформаційного освітнього середовища професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. 2017. № 52. С. 203–209.

91. Ястремська С. О. Характеристика форм і засобів інформаційно-комунікаційної підтримки дистанційного освітнього процесу у вищих медичних навчальних закладах. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Педагогіка: електрон. наук. фахове вид. 2017. Вип. 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2017_5_23

92. Ястремська С. О. Інноваційні напрями розвитку електронного навчання. Науковий огляд. 2017. № 9 (41). С. 71–81.

93. Ястремська С. О. Концептуальні засади професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах засобами дистанційного навчання. Медична освіта. 2017. № 4 (76). С. 62–65.

94. Ястремська С. О., Кохан М.Ю. Проблеми діагностики та профілактики діабетичної стопи // Медсестринство.- 2011.-N 2,- С.4-7

95. Ястремська С. О., Мазур Л. П. Досвід впровадження дистанційної освіти в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: Матеріали Х ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (м. Тернопіль. 18-19 квіт. 2013 р). Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2013. С. 358–361.

96. Ястремська С. О., Мельничук І. М., Усинська О. С. Система контролю якості медсестринської освіти у США – теорія і практика. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Педагогіка. Соціальна робота. 2014. Вип. 33. C. 215–218.

97. Ястремська С. О., Рега Н. І., Мазур Л. П. Проблеми та перспективи підготовки медичних сестер з вищою освітою в Україні. Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 24-25 жовт. 2014 р.).– Житомир: ТОВ 555, 2014. С. 125–128.

98. Ястремська С. Система контролю якості медсестринської освіти у США – теорія і практика / Ястремська С., Мельничук І., Усинська О. // Науковий вісник Ужгородського національного університету : зб. наук. пр. – Серія, Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2014. – Вип. 33 - C. 215-218.

99. Ястремська С. О. Застосування системи MOODLE в дистанційному навчанні магістрів сестринської справи. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 2017. № 16. С. 186-190.

100. Ястремська С. О. Інтерактивні електронні освітні ресурси в дистанційній професійній підготовці майбутніх магістрів сестринської справи. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2017. № 4 (59). С. 566–571.

101. Ястремська С.О. Захисна дія холін фосфатидних ліпосом з інкапсульованими цитохромом с і манітолом при кадмієвому токсикозі // Вісник наукових досліджень. – 2002, №1(25). – С. 120-123.

102. Ястремська С.О. Інноваційні методи викладання дисциплін у медсестринстві / Ястремська С.О. // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 70-73.

103. Ястремська С.О. Огляд діяльності хоспісу в Сан-Дієго для потенційних пацієнтів та їх сімей / Ястремська С.О. // Медсестринство. – 2010. – № 2. – С. 4–7.

104. Ястремська С.О. Організація викладання біологічної хімії у Віденському медичному університеті // Медична освіта. – 2006. - № 1.- С. 32-34.

105. Ястремська С.О. Проблемні питання підготовки кадрів з екстреної медичної допомоги і медицини катастроф у вищих медичних навчальних закладах I-II рівнів акредитації / Ястремська С.О., Гудима А.А., Рега Н.І. // Медсестринство. – 2013. - № 2. – С. 8–12.

106. Ястремська С.О. Роль медичних сестер в паліативній (хоспісній) допомозі / Ястремська С. О., Усинська О.С. // Медсестринство. – 2011. - № 3. – С. 4–8.

107. Ястремська С.О. Стан розвитку паліативної допомоги в республіці Польща. / Ястремська С.О., Стахира Н.І. // Медсестринство. – 2010. – № 4. – C. 8-10.

108. Ястремська С.О. Сучасне ставлення до участі медичних сестер у вирішенні проблеми лікування постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції та методології діагностики та лікування болю у цієї категорії хворих / С.О.Ястремська, О.Є. Шевченко // Медсестринство. – 2014. – № 2. – С. 5-8.

109. Ястремська С.О., Галіяш Н.Б., Рега Н.І. Організація волонтерського руху в Нідерландах //”Медсестринство”, 2009. – №3. – С. 19-22

110. Ястремська С.О., Соловодзінська І.Є. Корекція прополісом і ентеросорбентом „Фібрабет” порушень окислювальних процесів і ендогенної інтоксикації організму при отруєнні кадмій хлоридом // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Біологія.–2002.- №4(19).-

111. Яшан О.І., Ястремська С.О., Коноваленко С.О., Прокопів О.М. З досвіду підготовки медсестер-бакалаврів в медсестринській школі імені Мері Блек університету Південної Кароліни Апстейт //”Медсестринство”, 2009. – №3. – С.5-8