• Melnychuk I.M., Yastremska S.O., Popovych D.V., Novakova L.V., Shukatka O.V. Health Dynamics of The Medical University Students During Sports Activities. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2021, 74(2), pp. 295–302 (Scopus)

  • Ястремська С., Кульчицький В., Намісняк О. Формування професійного мовлення медичних сестер у процесі фахової підготовки до практичної діяльності з ВІЛ-інфікованими пацієнтами. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021. № 4. – С. 42-51 (Фахове видання)

  • Ястремська С.О., Креховська-Лепявко О.М., Локай Б.А., Буштинська О.В., Даньчак С.В. The Influence of Chronic Diseases on the Manifestation of Covid-19 Infection. Вісник медичних і біологічних досліджень, 2021 № 1. – C.126-132. (Фахове видання)

  • Креховська-Лепявко О., Локай Б., Ястремська С., Рега Н., Буштинська О., Даньчак С. Covid-19 and Nutrition. Вісник медичних і біологічних досліджень, 2021 № 2. – C.120-126. (Фахове видання)

  • Krekhovska-Lepiavko Olha M., Lokay Borys A., Yastremska Svitlana O., Danchak Svitlana V., Mazur Lydmila P. Assessment of Nitrogen Metabolism in Rats on the Background of Acute Toxic Hepatitis and it`s correction with L-Arginin and L-Ornitin. Polski merkuriusz lekarski : organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 2021, 49(292), pp. 290–294 (Scopus)

  • Невінська Л.М., Кульчицький В.Й., Ястремська С.О. Особливостi розвитку медiаторської компетентностi майбутнього фахiвця в галузі медицини Медсестринство, 2020. № 1. – С. 4-8.

  • Ястремська С.О., Рега Н.І. Досвід організації атестації випускників для студентів спеціальності 223 «Медсестринство» у Тернопільському національному медичному університеті під час пандемії Сovid-19. Медична освіта. – 2020. – № 4. – С. 105-109. (Фахове видання)

  • Kostiantyn V. Prontenko, Grygoriy P. Griban, Ihor G. Bloshchynskyi, Iryna M. Melnychuk, Dariya V. Popovych, Viktor L. Nazaruk, Svitlana O. Yastremska, Dmytro O. Dzenzeliuk, Inesa V. Novitska Improvement of Students’ Morpho-Functional Development and Health in the Process of Sport-Oriented Physical Education. Wiadomości Lekarskie, 2020. – Tom LXXIII. – Volume: 1. – P. 161-168 (Scopus)

  • Krekhovska-Lepiavko O.M., Lokay B.A., Hudyma A.A., Yastremska S.O., Yurchyshyn O.M., Mazur L.P. The Effects of L-Ornitine And L-Arginine On The Processes Of Lipid Peroxidation In The Functional Layers Of Kidneys On The Background Of Acute Toxic Hepatitis Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2020, 73(11), pp. 2498–2502 (Scopus)

  • Рега Н.І., Ястремська С.О., Мішкіна М.М. Надання медсестринської допомоги паліативним пацієнтам хоспісного відділення Чернігівської міської лікарні № 4 Чернігівської міської ради. Медсестринство, 2019. № 3. – С. 4-8

  • Карел Н.В., Ярема Н.І., Рега Н.І., Ястремська С.О. Частота виявлення артеріальної гіпертензії серед пацієнтів відомчої поліклініки. Медсестринство, 2019. № 2. – С. 3-7

  • Данилевич Ю.О., Ястремська С.О., Мазур Л.П. Роль медичної сестри первинної ланки медичної допомоги при виявленні на дільниці хворих на кір. Медсестринство, 2019. № 1. – С. 5-7

  • Burgess-Pinto E., Yastremska S.O., Fedoniuk L.Ya., Shelast Yv., Martynyuk L.P. Sustainable Development Principles In Health Promotion And Nursing Education Медична освіта, 2019. № 4. – С. 67-73. (Фахове видання)

  • Fedoniuk L., Burgess-Pinto Е., Yastremska S., Shumka C. Healthy Population Study–Opportunities To Develop Global Citizens And Health Care Professionals Вісник медичних і біологічних досліджень, 2019. № 2. – С. 55-58. (Фахове видання)

  • Равлів Ю.А., Ястремська С.О. Дистанційна форма навчання як інновація у викладанні в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського. Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції: «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи». Тернопіль. 2019. С. 79-80.

  • Петрик Н.М, Ястремська С.О. Досягнення дослідження екстрамедулярного гематопоезу в селезінці (огляд) Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2019. Вип.1. С. 148–154 (Фахове видання)

  • Рега Н.І., Ястремська С.О., Мішкіна М.М. Надання медсестринської допомоги паліативним пацієнтам хоспісного відділення Чернігівської міської лікарні № 4 Чернігівської міської ради. Медсестринство. – 2019. – №2. – С. 5-7

  • Мельничук І. М., Ястремська С. О. Переваги самоосвітньої діяльності майбутніх магістрів медсестринства в умовах дистанційного навчання. Медична освіта. 2019. № 1(81). С. 96–101 (Фахове видання)

  • Iryna Melnychuk , Natalya Kalyniuk , Nadiia Humenna , Ihor Rohalskyi , Svitlana Yastremska , Inna Strazhnikova , Ihor Bloshchynskyi Organization of distance learning on "Nursing" specialty: methodological and legal aspects // International journal of applied exercise physiology, 2019. – Volume: 8 Issue: 3.1.– P.: 56-65. (WEB OF SCIENCE)

  • Вашенюк Л.П., Ястремська С.О. Поради щодо раціонального харчування людям літнього віку: посібник. Тернопіль, ФОП Кулик. 2018. 43 с.

  • Рега Н.І., Ястремська С.О., Приходько В.В. Аналіз результатів бактеріологічних досліджень пацієнтів відділення інтенсивної терапії Харківського комунального закладу охорони здоров'я «Обласна клінічна лікарня–центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» за 2017 р. Медсестринство, 2018. № 4. – С. 5-9.

  • Ястремська С. О. Практика поетапного застосування засобів дистанційного навчання у професійній підготовці майбутніх магістрів сестринської справи. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Педагогіка: електрон. наук. фахове вид. 2018. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2018_1_23 (Фахове видання)

  • Yastremska SO, Ravliv Yu A and Groshovyi TA Teaching the Academic Subject Area of Medical and Pharmaceutical Merchandising to Prospective Graduate Nurses Using the Instruments of Distance Learning Madridge Journal of Novel Drug Research. 2018. Volume 2. Issue 1 1000113. P. 93 – 93.

  • Т. М. Томишин, Н. І. Рега, С. О. Ястремська Оцінка рівня та структури захворюваності студентів Закарпатського базового державного медичного коледжу. Медсестринство, 2017. № 3. – С. 4-9.

  • Венгер О. П., Ястремська С. О., Рега Н. І., та ін. Вплив та наслідки посттравматичного стресового розладу в осіб з порушеннями слуху та особливості надання їм психологічної допомоги. Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. 156 с.

  • Ястремська С. О. Інтерактивні електронні освітні ресурси в дистанційній професійній підготовці майбутніх магістрів сестринської справи. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2017. № 4 (59). С. 566–571.

  • Ястремська С. О. Застосування системи MOODLE в дистанційному навчанні магістрів сестринської справи. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 2017. № 16. С. 186-190.

  • Ястремська С. О. Концептуальні засади професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах засобами дистанційного навчання. Медична освіта. 2017. № 4 (76). С. 62–65.

  • Ястремська С. О. Інноваційні напрями розвитку електронного навчання. Науковий огляд. 2017. № 9 (41). С. 71–81.

  • Ястремська С. О. Характеристика форм і засобів інформаційно-комунікаційної підтримки дистанційного освітнього процесу у вищих медичних навчальних закладах. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Педагогіка: електрон. наук. фахове вид. 2017. Вип. 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2017_5_23

  • Ястремська С. О. Характеристика електронного інформаційного освітнього середовища професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. 2017. № 52. С. 203–209.

  • Ястремська С. О. Філософсько-методологічні засади професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Педагогіка: електрон. наук. фахове вид. 2017. Вип. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2017_3_24

  • Ястремська С. О. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах засобами дистанційного навчання: монографія. Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. 397 с.

  • Ястремська С. О. Ретроспективний аналіз наукових передумов становлення світової та вітчизняної систем медсестринської освіти. Молодий вчений. 2017. № 4 (44). С. 510–514.

  • Ястремська С. О. Реалізація можливостей медіапедагогіки як методико-технологічна умова ефективності професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи. Педагогічні науки. 2017. № 78. Т. 3. С. 184–187.

  • Ястремська С. О. Порівняльний аналіз навчальних можливостей сучасних моделей дистанційного навчання. Науковий огляд. 2017. № 8 (40). С. 103–116.

  • Ястремська С. О. Перспективи використання дистанційних освітніх технологій в кредитно-модульній системі підготовки фахівців охорони здоров’я. Науково-педагогічний вісник «Теорія і методика виховання» Українського науково-дослідного інституту естетичної освіти. 2017. Вип. 8. С. 59–61.

  • Ястремська С. О. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах засобами дистанційного навчання. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. 2017. Вип. 21. Т. IV (78). С. 473–481.

  • Ястремська С. О. Особливості підготовки майбутніх магістрів сестринської справи. Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 60-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського (м. Тернопіль, 23-24 лист. 2017 р.). Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига». 2017. С. 227–228.

  • Ястремська С. О. Організація та здійснення дистанційного навчання студентів магістратури Науково-навчального інституту медсестринства Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. Фізико-математична освіта. 2017. № 4 (14). С. 132–137.

  • Ястремська С. О. Організація експериментального дослідження професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи засобами дистанційного навчання. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер.: «Педагогіка, психологія, філософія». 2017. Вип. 277. С. 324–329.

  • Ястремська С. О. Організація взаємодії суб’єктів освітнього процесу у вищій дистанційній медсестринській освіті. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. 2017. Вип. 21. Т. 1 (75). С. 237–246.

  • Ястремська С. О. Огляд програмних платформ для організації дистанційного навчання майбутніх магістрів сестринської справи. Молодий вчений. 2017. № 9 (49). С. 428–432.

  • Ястремська С. О. Моделювання системи професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах засобами дистанційного навчання. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Педагогічні науки. 2017. № 3 (10). С. 430–443.

  • Ястремська С. О. Методичні вказівки для роботи в системі дистанційного навчання студентів магістратури Науково-навчального інституту медсестринства Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського: навч.-метод. посіб. Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. 36 c.

  • Ястремська С. О. Концептуальна експлікація поняття «дистанційне навчання». Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 1-2 груд. 2017 р.). Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2017. С. 52–55.

  • Ястремська С. О. Інноваційний освітній процес підготовки майбутніх магістрів сестринської справи. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. 2017. Вип. 16 (59). С. 190–193.

  • Ястремська С. О. Етапи особистісно-професійного становлення майбутніх магістрів сестринської справи: від адаптації до метадіяльності. Актуальні проблеми педагогічної науки: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 10-11 лист. 2017 р.). Миколаїв: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. С. 103–106.

  • Ястремська С. О. Електронні освітні ресурси в практиці самостійної роботи майбутніх магістрів сестринської справи як чинник розвитку відкритого освітнього простору. Сучасні проблеми та перспективи розвитку психології і педагогіки: матеріали між нар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 грудня 2017 р.). Київ: ТНУ імені В. І. Вернадського, 2017. С. 134–137.

  • Ястремська С. О. Дистанційна медіапедагогіка у вимірі сучасної педагогічної інноватики. Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms: рroceedings of International scientific-practical conference (Tbilisi, September 29, 2017). Tbilisi: Baltija Publishing, 2017. С. 189–191.

  • Ястремська С. О. Готовність до професійної метадіяльності як системотвірний чинник фахової підготовки майбутніх магістрів сестринської справи. Педагогічні науки. 2017. Вип. LXXIX. № 78. Т. 3. С. 210–215.

  • Ястремська С. О. Аналіз термінологічного ряду «коуч», «ментор», «тьютор», «фасилітатор», «едвайзер» в контексті дистанційної освіти. Актуальные проблемы современной науки: сборник тезисов науч. трудов XХIV Междунар. науч.-практ. конф. (г. Санкт-Петербург–Астана–Киев–Вена, 29 нояб. 2017 г.). Международный научный центр, 2017. С. 54–57.

  • Ястремська С. О. Аналіз результатів функціонування системи професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах засобами дистанційного навчання. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Педагогічні науки. 2017. № 4 (11). С.509-521.

  • Ястремська С. О. Аналіз і узагальнення результатів експериментального дослідження. Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 22-23 груд. 2017 р.). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. С. 114–117.

  • Yastremska S. The characteristic features of education of prospective masters of science in nursing in higher medical education institutions in Ukraine. Збірник наукових праць Міжнародного наукового видання. Напрям: European Humanities Studies. 2017. № 4 (ІІІ). С. 111–124.

  • Використання динамічного навчального середовища Moodle у дистанційному навчанні майбутніх фахівців медсестринства в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України / С. О. Ястремська, І. Я. Господарський, Н. І. Рега та ін. Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку): матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (м. Тернопіль, 18-19 трав. 2017 р.). Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. Т. 2. С. 158–159.

  • Л. К. Романішена-Лановська, О. Н. Литвинова, С. О. Ястремська. Інноваційні методи в післядипломній підготов- ці медсестри. Медсестринство, 2016. № 4. – С. 5-7.

  • І. В. Ометюх, Н. І. Рега, С. О. Ястремська Частота виявлення пролежнів серед пацієнтів відділення паліативної допомоги комунальної4-ї міської клінічної лікарні м. Львова. Медсестринство, 2016. № 1. – С. 5-8.

  • Венгер О. П., Ястремська С. О., Рега Н. І. Посттравматичний стресовий розлад: Посібн. для студентів ВМНЗ. Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. 262 с.

  • Ястремська С. О. Перспективи використання дистанційного навчання в медсестринській освіті. Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 23-24 грудня 2016 р.). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. С. 61–64.

  • Ястремська С. О. Особливості дистанційного навчання майбутніх фахівців сестринської справи в середовищі Moodle. Наука, освіта, суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27-28 грудня 2016 р.). Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2016. Ч. 1. С. 63–66.

  • Ястремська С. О. Нормативне і правове забезпечення системи дистанційної освіти в Україні. Молодий вчений. 2016. № 12.1(40). С. 562–566.

  • Ястремська С. О. Методологія планування ресурсного забезпечення дистанційного навчання майбутніх фахівців медсестринства. Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами: матеріали II Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-метод. конф. (м. Херсон, 18 лист. 2016 р.). Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. С. 8–9.

  • Ястремська С. О. Історичні віхи становлення дистанційного навчання. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2016. № 3. C. 239–247.

  • Мельничук І. М., Ястремська С. О. Реальність та перспективи впровадження на сучасному етапі дистанційного навчання в сферу охорони здоров’я. Медична освіта. 2016. № 3. С. 17–20.

  • Ястремська С.О. Інноваційні методи викладання дисциплін у медсестринстві / Ястремська С.О. // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 70-73.

  • Ястремська С. О. Інноваційні методи викладання дисциплін в медсестринстві. Медична освіта. 2015. № 4. С. 70–73.

  • Шип С. І., Ястремська С. О. Особливості спілкування медичної сестри з особистістю пацієнта // Медсестринство. – 2015. – №4. – с. 5-7

  • Рега Н. І., Локай Б. А., Ястремська С. О. Оцінка якості роботи медичних сестер з інкурабельними хворими в гематологічному відділенні КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня»// Медсестринство. – 2015. – №1. с. 4 - 8

  • Вербіцька Л. Я., Ястремська С. О. Роль медичної сестри в профілактиці артеріальної гіпертензії. Медсестринство. – 2015. – №2. – с. 5-7

  • The thiol-disulfide homeostasis and its role in the pathogenesis of the experimental alimentary obesity / Marushchak M., Krynytska I., Mazur L., Yastremska S., Begosh N. Bangladesh Journal of Medical Science. – 2015. Vol. 15 No. 03. – P. 419-423.

  • Sas L. M., Yastremska S. O. Main Features of Mental Disorders in Individuals Participating in Armed Conflict in the East of Ukraine. Social, Health, Communication Studies Jornal: Conflict and the Social Body. Canada, 2015. Vol. 2 (1). P. 38–51.