На кафедрі клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими в аспірантурі навчаються:

за очною (вечірньою) формою навчання:

БАТЮХ Оксана Володимирівна


БАТЮХ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

У 2011 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію психолога, психолога-консультанта.

У 2012 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України з відзнакою за спеціальністю «Сестринська справа» та здобула кваліфікацію науковий співробітник (сестринська справа, акушерство)

Магістр медсестринства (2012).

Магістерська робота на тему «Вплив стресових факторів на рівень тривожності у юнаків в залежності від типу особистості» за спеціальністю 2230.1 – науковий співробітник (сестринська справа, акушерство).

З 2009 року працює викладачем основ медсестринства у Кременецькому медичному фаховому коледжі імені Арсена Річинського, з 2013 року завідувач медсестринсько-акушерського відділення.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 14.01.14 ендокринологія .

Період навчання: з 01.09.2020 – 31.08.2024 рік.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Прогнозування впливу порушень сну і депресії на розвиток серцево-судинних захворювань у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу».

Науковий керівник: кандидат медичних наук, доцент Мазур Л.П.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Роль медичної сестри у профілактиці аліментарного ожиріння: від рекомендацій до практичного застосування / М.М.Андрусевич, Ю.А.Моісеєва, А.І.Ціпкало, О.В.Батюх, Т.В.Харковська / / Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2020. - № 2. – С. 5-9.

 • The role of the nurse in the prevention of alimentary obesity: from recommendations to practical application / M.M.Andrusevych, Yu.A.Moiseeva, A.I.Tzipkalo, O.V.Batiukh, T.V.Kharkovska / / Bulletin of Medical and Biological Research. – 2020. - № 2. – P. 5-9.

 • Мазур П.Є., Батюх О.В. Використання методів наставництва у вихованні студентської молоді у Кременецькому медичному коледжі імені Арсена Річинського : матеріали X наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи», Житомир, 24-25 жовтня 2019. - С. 104-106.

 • Мазур П.Є., Горошко Є., Батюх О. Синдром емоційного вигорання в медичних працівників : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку», Острог, 29 листопада 2018. - С. 104-106.

 • Мазур П.Є, Батюх О.В. Інформаційно-технологічне забезпечення навчального процесу : матеріали LX наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвяченої 60-річчю ТДМУ), Тернопіль, 14 червня 2017. – С. 426-427.

 • Батюх О.В., Мазур П.Є. Моніторинг навчального процесу як шлях підвищення якості навчання : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи», Житомир, 15-16 жовтня 2015. - С. 9-11.

 • Батюх О.В. Важивість дослідження тривожності у студентів першого курсу / О.В. Батюх // Медсестринство. – 2011. - № 4. – С. 22-23.

 • Batiukh O.V. The importance of investigation of anxiety in the freshmen / O.V. Batiukh // Nursing.- 2011. - № 4. – P. 22-23.

 • Батюх О.В. Важивість дослідження особистісної тривожності у студентів першого курсу / О.В. Батюх // Медсестринство. – 2011. - № 3. – С. 14-16.

 • Batiukh O.V. The importance of the personal anxiety research among the first-year students / O.V. Batiukh // Nursing.- 2011. - № 3. – P. 14-16.

 • Батюх О.В. Синдром емоційного вигорання у медичних сестер / О.В. Батюх // Медсестринство. – 2011. - № 1. – С.11-13.

 • Batiukh O.V. Emotional burnout syndrome in nurses / O.V. Batiukh // Nursing.- 2011. - № 1.– P. 11-13.