наукові публікації Городецький Володимир Євгенович

Форма 11

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

Городецького Володимира Євгеновича

 

№№

пп

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

1

Особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини у чоловіків з ревматичними захворюваннями суглобів  

друк.

Збірник тез ІV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. – С. 201.

1

 

2

Анемічний синдром та зміни мінеральної щільності кісткової тканини в пацієнток з ревматоїдним артритом  

друк.

Збірник тез V Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. – С. 222.

1

 

3

Оцінка стану центральної гемодинаміки у хворих на хронічний обструктивний бронхіт залежно від ступеня дихальної недостатності

друк.

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2003. – № 1. – С. 52–55.

(Фахове видання)

4

С. І. Сміян, Р. Р. Коморовський

4

Стан центральної гемодинаміки у хворих на ХОЗЛ залежно від ступеня обструктивного синдрому

друк

Збірник тез VI Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – С. 14.

1

Р. Коморовський, Н. Задорожня

5

Кореляційні зв’язки між морфо-функціональними показниками міокарда та вираженістю ДН у хворих на ХОЗЛ

друк

Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми, 2002. – С. 64.

1

 

6

Клініко-ехокардіографічні паралелі при різних ступенях ДН у хворих на ХОЗЛ

 

Друк

Збірник тез VIІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. – С. 11.

1

 

7

Порушення функції лівого шлуночка у хворих на ХОЗЛ

 

Друк

Збірник тез ІХ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. – С. 9.

1

 

8

Функціональний стан лівого шлуночка серця у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень

Друк

Укр. кардіол. журн. – 2005. – № 4. – С. 73–76.(Фахове видання)

3

 

9

Ефективність кандесартану для корекції гемодинамічних порушень у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень

 

Друк

Вісн. наук. досліджень. – 2005. – № 3. – С. 57–59.(Фахове видання)

3

 

10

Стан серцевої гемодинаміки при різних ступенях дихальної недостатності у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень

 

Друк

Вісн. Сум. держ. університету. – 2005. – № 3. – С. 155–159.

(Фахове видання)

5

 

ІІ. Наукові роботи, опубліковані після захисту кандидатської дисертації

11

Імунотропна терапія при цитомегаловірусній інфекції у жінок

 

Друк

Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експерементальної медицини» – Тернопіль : ТДМУ, 2009. – С. 11.

1

Господарський І.Я., Корда І.В. та ін. Всього 6 осіб.

12

Ереспал у комплексному лікуванні хворих на ХОЗЛ

 

Друк

Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експерементальної медицини». – Тернопіль : ТДМУ, 2010. – С. 45.

1

Швед М.І., Боб А.О. та ін. Всього 6 осіб.

13

Вплив холінолітиків на імунологічний статус у комплексному лікуванні хворих на резистентну до терапії бронхіальну астму

 

Друк

Збірник матеріалів ІІ наукового симпозіуму «Імунопатологія при респіраторних захворюваннях». – Тернопіль : ТДМУ, 2011. – С. 15.

1

Господарський І.Я., Рега Н.І. та ін. Всього 5 осіб.

14

Місце тривалої оксигенотерапії в комплексному лікуванні хворих на із хронічною легеневою недостатністю

 

Друк

Збірник матеріалів ІІ наукового симпозіуму «Імунопатологія при респіраторних захворюваннях». – Тернопіль : ТДМУ, 2011. – С. 16.

 

1

Господарський І.Я., Рега Н.І.

15

Особливості клінічного перебігу та імунологічних показників у хворих на «еозинофільну» бронхіальну астму

 

Друк

Збірник матеріалів ІІ наукового симпозіуму «Імунопатологія при респіраторних захворюваннях». – Тернопіль : ТДМУ, 2011. – С. 44.

1

Господарський І.Я., Рега Н.І., та ін. Всього 4 особи.

16

Основи сучасної тривалої оксигенотерапії в домашніх умовах у комплексному лікуванні хворих із хронічною легеневою недостатністю (досвід Польщі)

Друк.

Вісн. наук. досліджень.2013.-№ 1.С.134136. (Фахове видання)

3

 

17

Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на функціональний стан нирок у щурів в умовах гострого токсичного гепатиту

 

Мед. хімія.2013. – (54) 1. –  С.130133. (Фахове видання)

 

    4

Креховська-Лепявко О.М. , Гудима А.А.

18

Дистанційна система навчання як засіб для здобуття освітньої кваліфікації бакалавра та магістра  медсестринства в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського

друк

Мед. інформатика.2013. 2. –  С.3336. (Фахове видання)

3

Марценюк В.П., Рега Н.І.

19

Comorbid disease of the gastrointestinal tract in patients with pulmonary tuberculosis

друк

Pneumonologia i Alergologia Polska. XXXIII Ziazd Polskiego Towarzystwa Chorob Pluc. Mikolajki, 1013 maja 2014.

1

K. Lutsyshyn, O.Gryshchuk, S. Bilyk, N. Bilyk,

20

Зміни функції лівого шлуночка серця при бронхобструктивному синдромі

 

друк

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.2014. 3.С.39 –  43. (Фахове видання)

5

 

21

Недостатність альфа-1-антитрипсину: молекулярно-генетичне підґрунтя та сучасні діагностичні можливості

 

друк

Вісн. наук. досліджень.2014. 3.С.11 – 16. (Фахове видання)

6

 

ІІІ. Авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти та позитивне рішення на винахід

IV. Основні навчально-методичні роботи, монографії

 

22

Медична освіта у Польщі

друк.

Тернопіль : ТДМУ, 2006. – 124 с.

68

Грищук Л. А.

23

Порівняння медсес-тринських обов’язків в Україні та США

Друк

Збірник тез ХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. Тернопіль : ТДМУ, 2009. С. 301.

 

Ніязов Н., Мазурик О.  

24

Впровадження інноваційних форм навчання при підготовці медичних сестер-бакалаврів у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського

Друк.

Мед. освіта. – 2010. – № 3. – С. 109–111.

(Фахове видання)

4

І. Я .Господарський,

С. О. Ястремська та ін. Всього 9 осіб

25

Альтернативні методи подолання больового синдрому як складова паліативного догляду за хворими

Друк

Медсестринство. – 2011. – № 1. – С. 30–33.

4

О. М. Креховська-Лепявко, Ю. М. Когунь

26

Історія та перспективи розвитку ННІ медсест-ринства Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.

 

Друк

Мед. освіта. – 2012. – № 1. – С. 142–145.

(Фахове видання)

4

І. Я .Господарський,

С. О. Ястремська та ін. Всього 5 осіб

24

Практичне медсестринство

Навчальний посібник з грифом МОЗ України (прото

кол №1 від 27.12.

2011)

Тернопіль : ТДМУ,  2012. –  432 с.

 

432 /22

Ковальчук Л.Я.,

Яшан, О.І. Ястремська С.О. та ін. /

За ред. чл.-кор. НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчука

Всього 24 чол.

28

Сучасні підходи до викладання клінічної імунології для студентів 5 курсу стоматологічного факультету

Друк

Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі»,  18 – 19 квітня. Тернопіль : ТДМУ, –  2013. – С. 86 –  87.

2

І. Я .Господарський,

Н.І. Рега та ін. Всього 5 осіб

29

Оцінка якості дистанційного навчання студентами спеціальності «сестринська справа-бакалавр» за результатами анкетування

Друк

Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі»,  18 – 19 квітня. Тернопіль : ТДМУ,  2013. – С. 361 – 362.

2

С.О. Ястремська, Л.П.Мазур та ін. Всього 8 осіб

30

Особливості викладання клінічної імунології та алергології для студентів стоматологічного факультету зі спеціальності «Стоматологія».

Друк.

Мед. освіта.2013. 1.С. 7576. (Фахове видання)

    2

 

31

Вдосконалення методичної та організаційної роботи із студентами учасниками предметних олімпіад в ДВНЗ «Тернопільський Державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

друк.

Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю “Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України”, 15 – 16 травня.  – Тернопіль : ТДМУ,. –  2014. – С. 104.

1

Мисула І.Р., Ярема Н.І.

32

Дискусійні питання однорічного лікарського стажування і робота лікарів-стажистів

друк

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Післядипломна освіта та лікарське самоврядування за європейськими стандартами», 11 – 12 вересня – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 162 – 165.

4

 


Comments